Consum

Normes aplicables

Normes aplicables

  • Llei 1/2011,  de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana (Legislació consolidada).
  • Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i altres lleis complementàries (Legislació consolidada).
  • Orde de 26 de setembre de 1994,  de les Conselleries de Sanitat i Consum i Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desenrotlla el Decret 77/1994 de 12 d'abril, del Govern Valencià, per la qual es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.
  • Decret 77/1994,  de 12 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana (Legislació consolidada).