Consum

Quines reclamacions poden resoldre's?

Quines reclamacions poden resoldre's?

Podràn resoldre's tots els conflictes que afecten els drets legalment o contractualment reconeguts a lespersones consumidores i usuàries, amb independència de la seua quantia. 

No obstant això, no podran ser objecte d'arbitratge de consum:  

  1. Les qüestions sobre les quals hi haja resolució judicial ferma i definitiva. 
  2. Aquelles en què les parts no tinguen poder de disposició. 
  3. Tampoc no serà possible l'arbitratge de consum en les qüestions en què segons la legislació vigent haja d'intervindre el Ministeri Fiscal. 
  4. Quan hi concórrega intoxicació, lesió, mort o hi haja indicis racionals de delicte, inclosa la responsabilitat civil per danys i perjuís directament derivada d'aquells.