Consum

Control de mercat

Control de mercat

És el conjunt d'actuacions inspectores destinades a comprovar i controlar l'a dequació dels productes i servicis a la normativa vigent, a fi d‘aconseguir una adequada protecció dels legítims interessos econòmics i socials, així com de la salut i la seguretat de les persones consumidores i usuàries.

Això implica la realització d'inspeccions sistemàtiques de control d'etiquetatge de productes, comprovacions de seguretat i traçabilitat de productes i servicis. 

A la Comunitat Valenciana, l'article 7 de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6.487), establix una sèrie d'actuacions de protecció prioritàries, com són: 

  • La seguretat dels joguets i articles destinats a la infància.  
  • La idoneïtat i la composició dels productes infantils, l'etiquetatge i la informació que sobre estos s'oferix. 
  • La supervisió de la publicitat dirigida al públic infantil i adolescent. 
  • L'accessibilitat de les persones amb discapacitat. 
  • La veracitat dels missatges publicitaris sobre els productes dietètics, nutricionals, ecològics i funcionals.