Consum

Drets dels consumidors i usuaris

Drets dels consumidors i usuaris

La protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries a la Comunitat Valenciana està emparada fonamentalment pel text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, així com per les normes de protecció a les persones consumidores promulgades per la nostra Comunitat; tot això sense perjuí d'altres normes de caràcter sectorial que regulen productes o serveis concrets.  

Drets bàsics

La nostra legislació preveu com a drets bàsics de les persones consumidores i usuàries que s'a pliquen amb caràcter general:

  • La protecció contra els riscos que puguen afectar-ne la salut o seguretat.
  • La protecció dels seus interessos econòmics i socials legítims; en particular, enfront de les pràctiques comercials deslleials i la inclusió de clàusules abusives en els contractes.
  • La indemnització dels danys i la reparació dels perjuís patits.
  • La informació correcta sobre els diferents béns o servicis i l'educació i divulgació per a facilitar-ne el coneixement sobre l'ús, el consum o el gaudi adequats.
  • L'audiència en consulta, la participació en el procediment d'elaboració de les disposicions generals que els afecten directament i la representació dels seus interessos, a través de les associacions, agrupacions, federacions o confederacions de persones consumidores i usuàries legalment constituïdes.
  • La protecció dels seus drets per mitjà de procediments eficaços, en especial davant de situacions d'inferioritat, subordinació i indefensió. 

Drets sectorials: altres òrgans competents

Per a determinats sectors, hi ha una sèrie de drets que amplien o concreten els anteriors. Per això, hi haurà un òrgan específic competent en la matèria diferent de la Direcció General de Comerç i Consum. Si vol més informació, clique en el sector corresponent:

Bancs i entitats financeres (Servici de Reclamacions del Banc d'Espanya)    
Inversions (Comissió Nacional del Mercat de Valors)    
Assegurances (Servici de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions) 

Tampoc es tramitaràn a la Direcció General de Comerç i Consum, entre altres, les reclamacions relacionades amb les matèries següents: ensenyança reglada, servicis públics competència de l'A dministració, servicis sanitaris,...

Pot consultar algunes preguntes freqüents respecte d'això clicant ací .