Consum

Jornada 25 Anys Juntes Arbitrals de Consum. de la Comunitat Valenciana

Jornada 25 Anys Juntes Arbitrals de Consum. de la Comunitat Valenciana

El passat 11 de desembre de 2018, es va celebrar en  la *Ciutat Administrativa 9 d'Octubre de València - Saló d'actes, l'acte commemoratiu dels 25 anys d'existència de les Juntes Arbitrals de la Comunitat Valenciana, sota el lema:

 

"25 ANYS DE LES JUNTES ARBITRALS DE CONSUM A LA COMUNITAT VALENCIANA.
25 ANYS RESOLENT CONFLICTES DE CONSUM"

 

 

L'article 51 de la Constitució insta als poders públics a garantir la defensa dels consumidors i usuaris, protegint, mitjançant procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics d'aquests.

El sistema arbitral de consum té com a finalitat atendre i resoldre amb caràcter vinculant i executiu per a ambdues parts, les queixes o reclamacions dels consumidors i usuaris en relació als seus drets legalment reconeguts, tot això sense perjudici de la protecció administrativa i de la judicial.

La Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, disposava en l'article 31 que el Govern havia d'establir un sistema arbitral, sense formalitats especials i la submissió de les quals al mateix fora voluntari, que resolguera, amb caràcter vinculant i executiu per a les parts interessades, les queixes o reclamacions dels consumidors o usuaris.

En 1988 es van posar en marxa, amb caràcter experimental, les Juntes Arbitrals de Consum a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de comprovar les seues necessitats de funcionament, cara a un ple desenvolupament del sistema, considerant-se oportú el mateix a la vista de l'experiència obtinguda.

L'entrada en vigor de la Llei 36/1988, de 5 de desembre, d'Arbitratge, que va suposar un nou i decisiu impuls per a l'arbitratge de consum, i la del Reial decret 636/1993, de 3 de maig, pel qual es va regular el sistema arbitral de consum, van ser determinants per a la constitució, el 4 de novembre de 1993, de la Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana, mitjançant Acord de la Conselleria de Sanitat i Consum i l'Institut Nacional de Consum.

 

L'acte va ser inaugurat per Sr. Rafael Climent González., Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Van assistir entre altres, representants de les associacions de consumidors i usuaris i de les associacions de comerciants de la Comunitat Valenciana.

Al llarg de la jornada, es van desenvolupar dues taules redones:

1a "Passat, present i futur del Sistema Arbitral de Consum"
Moderada per Ana Lois Caballé. Presidenta de col·legi arbitral en la Junta Arbitral de Consum de la CV.

2a "Avantatges versus desavantatges de l'arbitratge de consum"
Moderada per Lourdes Sánchez Escó. Presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Benidorm.

   

Després de la intervenció de diversos participants, l'acte va ser clausurat pel señor Natxo Costa, director general de Comerç i Consum.

 

Als prop de 100 participants, se'ls va oferir un vi d'honor amb el qual es va concloure la celebració.


Programa de l'acte