Consum

Consell de consumidors i usuaris

Consell de consumidors i usuaris

Què es?

El Consell de Persones Consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana es configura com un òrgan col·legiat de consulta i assessorament de la Generalitat en matèria de protecció i defensa de les persones consumidores i com a òrgan de participació i representació de les persones consumidores i usuàries a través de les seues organitzacions i associacions.

Funcions

Al Consell de Persones Consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana li corresponen les funcions següents:

 • Actuar como a òrgan de consulta i assessorament de la Generalitat en matèria de protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries.
 • Realitzar el seguimient i la valoració de l'evolució del sistema de protecció de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana.
 • Proposar la realització d'estudis, informes i propostes normatives o d'actuació que es consideren d'interés per a lespersones consumidores i usuàries, i avaluar els resultats derivats de les dites propostes.
 • Conéixer els projectes llei i les disposicions de caràcter general que afecten directament els drets i interessos de les persones consumidores i usuàries i informar-ne.
 • Sol·licitar informació de les administracions públiques competents sobre matèries d'interés general o sectorial que afecten a les persones consumidores i usuàries.
 • Impulsar la col·laboració i el diàleg amb altres organismes anàlegs, administracions públiques i entitats públiques o privades, les competències o activitats dels quals estiguen relacionades amb la defensa i protecció de les persones consumidores i usuàries.
 • Elaborar i aprovar, si és el cas, el seu reglament d'organització i funcionament, que requerirà per a l'aprovació i reforma, almenys, el vot de les dos terceres parts dels membres que conformen el Ple del Consell.
 • Totes les funcions que els siguen atribuïdes per altres disposicions.

Composició i estructura

El Consell de Persones Consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana estarà integrat pels membres següents:

 • Presidència: la persona titular de la conselleria competent en matèria de consum.
 • Vicepresidencia: la persona titular de la direcció general competent en matèria de consum.
 • Vocals:
  • Dos vocals en representació de l'Administració de la Generalitat.
  • Un vocal en representació de l'Administració Local, proposat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
  • Quinze vocals en representació de les organitzacions de les persones consumidores i usuàries entre les que estiguen inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
  • Un vocal en representació de les cooperatives de consum de la Comunitat Valenciana.
 • Secretaria: serà desempenyada per la persona que sesigne el titular de la direcció general que tinga les competències en matèria de consum, entre els funcionaris que hi presten servei, que tindrà veu però no vot en les deliberacions.

Règim de funcionament

El Consell de Persones Consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana actuarà en Ple. El Ple del Consell es reunirà, com a mínim, en sessió ordinària convocada per la presidència, dos vegades al any. Podrà reunir-se, a més, en sessió extraordinària, quan el convoque la presidència, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de, com a mínim, sis dels vocals.

El Ple del Consell podrà crear comissions o grups de treball per a l'estudi de temes específics en matèria de consum. Així mateix, la presidència podrà acordar, a proposta de qualsevol dels membres del Consell, la compareixença, en Ple o en les comissions o grups de treball, de representants dels sectors afectats o dels experts que s'estimen convenients.