Visualització de contingut web

Què és un sistema arbitral de consum?

El Sistema Arbitral de Consum és el sistema extrajudicial de resolució, dels conflictes sorgits entre les persones consumidores o usuàries i les empreses o professionals, de caràcter vinculant i executiu per a ambdós parts.

Té com a finalitat atendre i resoldre les reclamacions de les persones consumidores que no s'hagen pogut resoldre a través d'altres mitjans, sempre que la dita reclamación vaja contra una empresa o professional en el marc de la comercialització de béns i serveis.

Este sistema de resolució de conflictes pot abordar qualsevol controvèrsia on hi haja una relació de consum entre una persona consumidora i una empresa, comerç o professional.

No poden ser objecte d'arbitratge de consum els casos en els quals concórrega intoxicació, lesió, mort o aquells en què hi haja indicis racionals de delicte (per ex., intoxicació en un restaurant, negligències mèdiques, estafes, etc.), inclosa la responsabilitat per danys i perjuís directament derivada d'aquells.

És important deixar clar que els conflictes que siguen resolts pel Sistema Arbitral de Consum no poden presentar-se novament davant dels tribunals ordinaris de justícia.

Es tracta d'un procediment, ademés d'extrajudicial, vinculant i executiu,

  • Voluntari
  • Gratuït
  • Executiu
  • Senzill
  • Objectiu
  • Àgil