Consum

Què és un sistema arbitral de consum?

Què és un sistema arbitral de consum?

El Sistema Arbitral de Consum és el sistema extrajudicial de resolució, dels conflictes sorgits entre les persones consumidores o usuàries i les empreses o professionals, de caràcter vinculant i executiu per a ambdós parts.

Té com a finalitat atendre i resoldre les reclamacions de les persones consumidores que no s'hagen pogut resoldre a través d'altres mitjans, sempre que la dita reclamación vaja contra una empresa o professional en el marc de la comercialització de béns i serveis.

Este sistema de resolució de conflictes pot abordar qualsevol controvèrsia on hi haja una relació de consum entre una persona consumidora i una empresa, comerç o professional.

No poden ser objecte d'arbitratge de consum els casos en els quals concórrega intoxicació, lesió, mort o aquells en què hi haja indicis racionals de delicte (per ex., intoxicació en un restaurant, negligències mèdiques, estafes, etc.), inclosa la responsabilitat per danys i perjuís directament derivada d'aquells.

És important deixar clar que els conflictes que siguen resolts pel Sistema Arbitral de Consum no poden presentar-se novament davant dels tribunals ordinaris de justícia.

Es tracta d'un procediment, ademés d'extrajudicial, vinculant i executiu,

  • Voluntari
  • Gratuït
  • Executiu
  • Senzill
  • Objectiu
  • Àgil