Consum

Xarxa d'alertes

Xarxa d'alertes

És un sistema d'intercanvi ràpid d'informació entre les autoritats competents en matèria de consum de les comunitats autònomes, l'Estat i els països membres de la Unió Europea davant l'existència d'un producte que puga produir un risc greu a les persones consumidores.

A la Comunitat Valenciana, l'autoritat competent per a gestionar les alertes de productes és la Direcció General de Comerç i Consum.

En l'àmbit  nacional, a fi d'organitzar este intercanvi d'informació, les notificacions de productes insegurs s'agrupen depenent del seu origen (CE o CCAA) i del risc que els mateixos poden generar (risc greu o risc no greu).

Productes alertats a escala nacional:  
Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición

Productes alertats a escala europea:                                                        
DG JUST Justicia y Consumidores