Consum

On es presenta?

On es presenta?

La sol·licitud es podrà presentar:

1) Si disposa de certificat digital

  • PRESENTACIÓ TELEMÁTICA

La sol·licitud i la documentació podrà ser emplenada i adjuntada de forma telemàtica en el cas de disposar de certificat digital, seguint aquest enllaç.

 

  • APORTAR DOCUMENTACIÓ A EXPEDIENT JA OBERT

En cas que vosté ja haja sol·licitat un arbitratge i desitge aportar nova documentació a aquest expedient, pot fer-lo a través d'aquest enllaç.

 

2) En el registre de qualsevol de les Juntes Arbitrals de la Comunitat Valenciana.

En este cas tinga en compte que, independentment de la junta arbitral on registre la seua sol·licitud, el seu expedient sempre serà tramitat per la junta arbitral competent, ja que hi ha empreses que disposen de limitacions per a resoldre els arbitratges. Este fet li serà informat i notificat.

3)  En qualsevol registre d'aquells ajuntaments que disposen d'Oficina Municipal d'I nformació al Consumidor (OMIC).

4) Davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'A dministració Local (s'hi ha subscrit el conveni oportú), a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger així com a les oficines de Correus.

RECORDE QUE: encara que registre la seua sol·licitud d'arbitrage, si l'empresa no està adherida al sistema arbitral de consum i no desitja resoldre el conflicte amb un arbitratge puntual del cas, l'arbitratge de la seua reclamació no prosperarà i s'arxivarà l'expedient. En este cas haurà vosté de realitzar, si ho estima convenient, una reclamació judicial en matèria de consum davant del Jutjat de Primera Instància del lloc on desenrotlle la seua activitat la persona reclamada.