Rebaixes

Rebaixes

Venda en rebaixes

La venda en rebaixes és la que es realitza en ocasió del canvi d'estació o del fi de temporada, en la que els articles s'oferixen, en el mateix establiment en què s'exercix habitualment l'activitat comercial, a un preu inferior al fixat abans de la dita venda.

Articles sobre els quals s'aplica

Els articles objecte de la venda en rebaixes haurien d'haver estat inclosos amb anterioritat en l'oferta habitual de vendes i han d'haver estat posats a la venda a un preu ordinari superior al que s'ofereix com rebaixat. Els articles no poden estar deteriorats.

Duració

Les vendes en rebaixes podran tenir lloc en els períodes estacionals de major interès comercial segons el criteri de cada comerciant.

La durada de cada període de rebaixes sera lliurement decidit per cada comerciant.

Comunicació a la Conselleria

La pràctica d'este tipus de venda no requerix comunicació prèvia a la Conselleria competent en matèria de comerç.

Informació al púbic i publicitat

Tant en la publicitat anterior com durant les rebaixes, així com en la presentació dels productes en l'interior dels locals comercials, la reducció dels preus haurà de manifestar-se exhibint el nou preu junt amb el preu habitual aplicat pel comerciant. No obstant això, quan es tracte d'una reducció percentual d'un conjunt d'articles que figuren en l'interior de l'establiment, bastarà amb l'anunci genèric de la reducció sobre el preu habitual, sense necessitat que conste individualment en cada article.

S'anunciarà al públic, de forma visible i inequívoca en l'establiment, la duració del període de rebaixes per mitjà de la indicació des de l'inici de cada temporada, de les dates de començament i final del període d'estes.

Normativa