Establiments comercials d'impacte territorial

Establiments comercials d'impacte territorial

La política d'ordenació comercial de la Generalitat persegueix la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, una estructura comercial equilibrada i competitiva, i un marc d'implantacions comercials que prime la sostenibilitat territorial i la protecció del paisatge.

L'instrument per a aconseguir aquests fins d'interés general serà el Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana que delimitarà les àrees comercials funcionals amb criteris urbanístics i ambientals, i que serà incorporat als plans generals dels municipis.

La instal·lació d'establiments comercials estarà sotmesa a l'autorització prèvia només quan puguen generar un impacte ambiental, territorial o en el patrimoni historicoartístic.

L'autorització és preceptiva en els següents casos:

  1. Establiments comercials amb una superfície igual o superior a 2.500 m², excepte els dedicats al comerç a l'engròs.
  2. Establiments comercials amb condicions urbanístiques determinades al Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana.
  3. Ampliació d'una superfície comercial quan se superen els 2.500 m² o quan l'ampliació supere el 10% de la superfície comercial autoritzada.
  4. Modificació substancial de les característiques de funcionament en establiments de 2.500 m² o superiors.

Criteris de concessió de l'autorització comercial autonòmica

  1. Adequació del projecte al Pla d'acció territorial sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana.
  2. Adequació del projecte al planejament urbanístic.
  3. La compatibilitat del projecte amb les directrius marcades per l'Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana.

Caducitat de l'autorització

L'autorització comercial autonòmica caducarà si les obres no s'inicien en un termini de 18 mesos. Si s'al·leguen causes justificades, se'n poden concedir pròrrogues.

Normativa

Autorització Administrativa establiments comercials d'impacte territorial