Saldos

Saldos

Venda de saldos

Es considera venda de saldos la de productes el valor de mercat dels quals aparega manifestament disminuït a causa del deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència d'e stos, sense que un producte tinga esta consideració pel sol fet de ser un excedent de producció o de temporada

Articles sobre els quals s'aplica

L'oferta i realització de venda de saldos podrà fer-se quan es tracte de productes que no es puguen vendre als preus habituals del mercat, bé per haver perdut actualitat o utilitat, estar desaparellats, o bé per ser defectuosos o estar deteriorats, sempre que no comporten risc ni engany per als compradors i que es venguen efectivament a preus inferiors als habituals

Duració

No hi ha límit temporal mínim o màxim per a la venda de saldos.

Comunicació a la Conselleria

La pràctica d'este tipus de venda no requerix comunicació prèvia a la Conselleria competent en matèria de comerç.

Informació al púbic i publicitat

La venda de saldos es farà separant-los clarament de la resta de productes de l'e stabliment comercial.

Les vendes de saldos hauran d'anunciar-se necessàriament com a «saldos», «restes» o expressió semblant.

Quan es tracte d'articles deteriorats o defectuosos, haurà de constar esta circumstància de manera precisa i ostensible