Liquidacions

Liquidacions

Venda en liquidació

S'entén per venda en liquidació la venda de caràcter excepcional i de finalitat extintiva de determinades existències de productes que, anunciada amb esta denominació o una altra d'equivalent, té lloc en execució d'una decisió judicial o administrativa, o és duta a terme pel comerciant o per l'adquirent per qualsevol títol del negoci d'aquell en algun dels casos següents:

  • Cessació total o parcial de l'activitat de comerç. En el supòsit de cessament parcial haurà indicar-se la classe de mercaderies objecte de liquidació.
  • Canvi de ram de comerç o modificació substancial en l'orientació del negoci.
  • Canvi de local o realització d'obres d'importància en este.
  • Qualsevol supòsit de força major que cause greu obstacle al normal exercici de l'activitat comercial.

Articles sobre els quals s'aplica

No podran ser objecte de liquidació aquells articles que no formaren part de les existències de l'establiment un mes abans de l'inici d'esta, o aquells que van ser adquirits pel comerciant a fi d'incloure'ls en la mateixa liquidació.

 No procedirà efectuar una nova liquidació en el mateix establiment de productes similars a l'anterior en el curs dels tres anys següents, excepte quan aquesta última tinga lloc en execució d'una decisió judicial o administrativa, per cessació total de l'activitat o per causa de força major.

Duració

El període de la liquidació serà com a màxim d'un any

Comunicació a la Conselleria

La pràctica d'este tipus de venda no requerix comunicació prèvia a la Conselleria competent en matèria de comerç.

Informació al púbic i publicitat

En cap cas l'oferta podrà induir el comprador a creure que la venda en liquidació es fa a preus reduïts quan la reducció no siga certa en relació amb es preus habitualment aplicats abans de la liquidació.

En el supòsit de cessament parcial haurà indicar-se la classe de mercaderies objecte de liquidació.