Descomptes

Descomptes

Vendes amb descompte

Es consideren vendes amb descompte aquelles que es realitzen per preu inferior o en condicions més favorables que les habituals, a fi de potenciar la venda de determinats productes o el desenrotllament d'un o de diversos comerços o establiments.

Només podran anunciar-se amb les expressions descomptes, ofertes o promoció, si bé, a continuació se'n podrà especificar el motiu.

Els articles que vagen a comeciarse com productes en promoció podran adquirir-se amb aquest excluisvo fi, no podran estar deteriodados, ni tampoc ser de pitjor qualitat que els mateixos productes que vagen a ser objecte de futura oferta ordinària a preu normal.

S'e ntén per descompte en espècie qualsevol promoció publicitària consistent en l'oferiment d'u na prestació addicional de la mateixa naturalesa que la prestació principal. En particular, constituixen descomptes en espècie les promocions publicitàries en què s'utilitzen expressions del tipus 3 x 2, 2 x 1 o per mitjà de la referència a un percentatge determinat de quantitat suplementària.

L'oferiment d'un descompte en espècie no podrà defraudar les expectatives creades en els destinataris mitjançant l'exigència d'un preu superior al que exigia per a l'a dquisició de la prestació principal, llevat que d'això s'informe de forma clara, suficient i explícita en la publicitat.

Disponibilitat d'existències

En l'organització d'una oferta promocional s'haurà de disposar d'existències sufi-cients per a satisfer la demanda previsible en cada establiment, calculada de manera raonable, atenent, entre altres circumstàncies, la duració de la promoció anunciada i la publicitat realitzada.

En eixe sentit, queden prohibides les ofertes comercials que evidencien la impossibilitat de cobrir una mínima demanda, a la vista de les existències que es posen a la venda i del mercat potencial al qual es dirigixen, i l'única pretensió de la qual siga la d'atraure al consumidor a l'establiment mitjançant una expectativa enganyosa

Comunicació

La pràctica d'este tipus de venda no requerix comunicació prèvia a la Conselleria competent en matèria de comerç.

Informació al púbic i publicitat

S'indicarà amb claredat i de manera diferenciada el preu del producte i l'import dels descomptes.