Vendes amb obsequi

Vendes amb obsequi

Vendes amb obsequi

Consistixen a oferir als compradors un altre producte o servici gratuït o a preu especialment reduït amb la finalitat de promoure les vendes

Comunicació a la Conselleria

La pràctica d'este tipus de venda no requerix comunicació prèvia a la Conselleria competent en matèria de comerç.

Informació al púbic i publicitat

Quan el lliurament de l'obsequi se supedite a vals, cupons o d'altres, s'i nformarà de manera precisa sobre l'objecte de l'obsequi i les condicions per a l'o btenció.

En cas de sorteigs o concursos, les bases seran accessibles als destinataris.

Els obsequis o incentius que no es lliuren de manera immediata hauran de lliurar-se al comprador en el termini màxim de tres mesos des que el comprador va complir els requisits per a obtenir-los.

En cas d'oferta conjunta de dos productes diferents que també es venen per separat, el comprador haurà de beneficiar-se d'una reducció de preu que resultarà de comparar el preu global amb els preus individuals.

Les bases per les quals es regiran els concursos, sorteigs o semblants, hauran de constar en l'e nvàs o embolcall del producte de què es tracte o, quan no siga possible, reproduir-les íntegrament, estar degudament acreditades davant de notari i ser accessibles per als destinataris en els termes assenyalats en l'article 64. En la publicitat ha de fer-se menció expressa de l'existència d'estes bases, així com del procediment per a l'obtenció.