Venta no sedentaria

Venta no sedentaria

¿Què es la venda ambulant o no sedentària?

Es considera venda no sedentària la realitzada per comerciants, fora d'un establiment comercial permanent, de forma habitual, ocasional, periòdica o continuada en els perímetres o llocs degudament autoritzats en instal·lacions comercials desmuntables o transportables.

Es considera venda ambulant la modalitat de venda no sedentària efectuada en ubicació mòbil, de manera i amb mitjans que permeten al venedor oferir la seua mercaderia de forma itinerant i detenir-se en distints llocs successivament i pel temps necessari per a efectuar la venda.

Per a cada emplaçament concret i per a cada una de les modalitats de venda no sedentària que el comerciant es propose exercir, el comerciant haurà de disposar d'autorització, que serà atorgada per l'ajuntament respectiu.

Ja que el nombre d'autoritzacions disponibles és limitat a causa de l'escassetat de sòl habilitat a este efecte, la duració d'estes no podrà ser per temps indefinit, i s'haurà de permetre, en tot cas, l'amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits.

Queden exceptuats de l´obligació d´inscripció en el Registre d´Activitats Comercials els comerciants que practiquen la venda no sedentària en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la seua inscripció en els registres municipals o de caràcter voluntari que, si és el cas, s'establisquen.

Canvis en la regulació

L'aplicació de la Directiva de Servicis ha comportat la modificació de la legislació estatal i autonòmica en matèria de venda no sedentària.

De la mateixa manera han de ser adaptades les Ordenances Municipals reguladores d'aquesta modalitat de venda, a l'establit en el Decret 65/2012 de 20 abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana, en el termini màximo d'un any des de l'entrada en vigor del mateix.

Legislació aplicable a la Comunitat Valenciana

Legislació bàsica de l'Estat

Principis reguladors

La venda no sedentària és competència dels ajuntaments, els quals hauran de regular-la a través de les ordenances municipals en el marc del que s'ha disposat en la legislació autonòmica i nacional.

Per a l'exercici de la venda no sedentària, els comerciants han de disposar d'u na autorització municipal.

No és necessària la inscripció en el Registre d'Activitats Comercials per a obtenir l'a utorització municipal.    

Els ajuntaments crearan i mantindran un registre municipal de comerciants de venda no sedentària autoritzats per a les distintes modalitats de venda no sedentària que se realitzen en el seu terme municipal, en el qual efectuarà la inscripció d'ofici dels venedors i venedores en el moment de l'atorgament de l'autorització o de la seua transmissió.

No serà necessària la inscripció en el Registre de Comerciants de Venda No Sedentària de la Comunitat Valenciana.

Les noves autoritzacions municipals per a l'exercici de l'activitat comercial en els mercats de venda no sedentària periòdics es concediran per un termini de quinze anys.

Totes les autoritzacions vigents per a l'exercici de la venda no sedentària en mercats periòdics queden prorrogades automàticament i tindran un termini de durada de quinze anys des de la seua concessió, igual que aquelles que estiguen en tràmit de concessió en el moment que entre en vigor el Decret 65/2012, de 20 d'abril. A petició dels seus titulars, totes aquestes autoritzacions seran prorrogades i podran ser transmeses per idèntic període, prèvia comprovació per l'ajuntament que aquests continuen complint amb els requisits que van servir per a la seua concessió, sense que càpia sotmetre'ls a un nou procediment de concurrència competitiva.

En cas que es necessite més informació, el venedor no sedentari haurà de dirigir-se a l'ajuntament o als ajuntaments en què estiga autoritzat per a l'e xercici de la venda no sedentària. 

Igualment, els venedors no sedentaris que siguen de nou accés a la professió hauran de dirigir-se als ajuntaments en el terme municipal dels quals es plantegen portar a cap la venda.