Venda a distància

Venda a distància

¿Què son les vendes a distància?

Es consideren vendes a distància les efectuades sense la presència física simultània del comprador i del venedor, sempre que l'oferta i acceptació es realitzen de forma exclusiva a través d'una tècnica qualsevol de comunicació a distància i dins d'un sistema de contractació a distància organitzat pel venedor

Les persones fisicas o jurídica dedicades a la venda a distància el domicili social de la qual radique a la Comunitat Valenciana, tenen l'obligació de comunicar les seues dades en el termini de 3 de mesos des de l'inici de la seua activitat, únicament al Registre d'Empreses de Venda a Distància del Ministeri competent en matèria per a la seua inscripció registral.

En el mateix termini de 3 mesos des que es producan qualsevol alteració de les dades que van servir de base per a la primera comunicació de dades, l'empreses de venda a distància inscrites, haurien de comunicar-lo al Registre d'Empreses de Venda a Distància del Ministeri competent en matèria per a la seua inscripció registral, segons els formularis normalitzats d'aquest Ministeri (www.mineco.es)

Normativa

Tramit/informació

Comunicació a l'Administració de l'Estat sobre l'activitat comercial de venda a distància (inclou venda per mitjà de comerç electrònic).