Venda domiciliària

Venda domiciliària

¿Què es la venda domiciliària?

S'entén per venda domiciliària la realitzada professionalment mitjançant la visita del venedor o dels seus empleats o agents al domicili dels possibles compradors, tant si es produïx el lliurament de la cosa venuda en el mateix moment, com si no.

No es considerarà venda domiciliària el lliurament de mercaderies adquirides prèviament en establiments comercials o sota alguna modalitat de venda a distància.

Es consideren assimilades a la venda a domicili les vendes que es realitzen en el lloc de treball del comprador, l'anomenada «venda en reunió» d'un grup de persones convocades pel venedor o una altra persona a petició d'este, les realitzades amb motiu d'excursions i viatges, encara que tinguen lloc en locals del venedor i, en general, la venda al detall realitzada fora de l'establiment del comerciant i a iniciativa d'este o dels seus auxiliars.

No podran ser objecte de venda domiciliària aquells productes la regulació dels quals prohiba aquest tipus de vendes, especialment els alimentosos i aquells que, per la forma de presentació o altres circumstàncies, no complisquen amb les normes tècnic-sanitàries o de seguretat.

Els venedors hauran de mostrar als consumidors la documentació en què conste la identitat de l'empresa i facilitar la informació i les garanties establides per als contractes efectuats fora d'un establiment comercial.

Normativa

informació

Informació sobre l'exercici de venda domiciliària.