Expedients de regulació d'ocupació (ERO/ERTO)

Expedients de regulació d'ocupació (ERO/ERTO)

S'entén per acomiadament col·lectiu (també conegut com a expedient de regulació d'ocupació o ERO), l'extinció de contractes de treball i pot tindre com a causa motivadora l'existència de força major (FM), o bé estar fundat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP).

El procediment d'acomiadament col·lectiu queda regulat en l'Article 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (d'ara en avant, TRET).

En este procediment també es regula el procediment de suspensió de contractes de treball i de reducció de jornada (també conegut com a expedient de regulació temporal d'ocupació o ERTO), previst en l'Article 47 del TRET i que no siga degut al Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ús de l'Article 47 bis del TRET.

Poden sol·licitar estos procediments les empreses o entitats en les quals concórrega alguna/as de les causes (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o bé de força major) recollides en els Articles 47 i 51 del TRET i desenvolupades pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova, el Reglament dels Procediments d'Acomiadament Col·lectiu i de Suspensió de Contractes i Reducció de Jornada, sempre que es reunisquen els requisits establits per la normativa aplicable.

L'empresa pot reduir temporalment la jornada de treball de les persones treballadores o suspendre temporalment els contractes de treball, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de caràcter temporal (ETOP), o per causes derivades de força major temporal (FM).

Enllaços per a accedir als procediments: