CATÀLEG DE DIRECTRIUS, INSTRUCCIONS, ACORDS I CIRCULARS.

CATÀLEG DE DIRECTRIUS, INSTRUCCIONS, ACORDS I CIRCULARS.

Publicitat activa d'instruccions, de conformitat amb l'article 9.2.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

 • Ordre 4/2021, de 14 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aprova la relació completa de disposicions relatives a l'ordenació de l'activitat administrativa de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i els seus ens dependents. (DOGV núm. 9107 de 15.06.2021)

Resolucions de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'actualitza el catàleg de disposicions relatives a l'ordenació de l'activitat administrativa de la Conselleria

GENERAL

 • Instrucció 2/2022 sobre desplaçaments i viatges
  Data d'aprovació: 01.03.2022 | Document PDF 
 • Instrucció 1/2022 sobre ús de vehicles oficials
  Data d'aprovació: 16.02.2022 | Document PDF | Nota aclaridora
 • Instruccions sobre contratació menor.
  Data d'aprovació: 29.04.2021 | Document PDF
 • Instrucció sobre el procediment de tramitació de la fitxa d'impacte  pressupostari que ha d'acompanyar les memòries econòmiques d'acord amb el Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió de pressupostos de la Generalitat.
  Data d'aprovació: 15.02.2021. | Document PDF 

COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM

 • Instruccions relatives als requisits que han de complir les botiges de conveniència. 
  Data d'aprovació: 21.02.2017 | Document PDF

ENERGIA

 • Nota informativa: Consulta sobre control de potència contractada amb maxímetres en lloc ICP en subministraments amb ascensor.
  Data d'aprovació: 10.11.2021 | Document PDF
 • Instrucció/nota aclaridora relativa a la garantia econòmica a depositar prèviament a la sol·licitud d'accés i connexió davant el gestor de xarxa per a instal·lacions de generació d'electricitat d'energia elèctrica.
  Data d'aprovació: 10.11.2021 | Document PDF
 • Actualització de les tarifes màximes a percebre per les empreses distribuïdores de gas canalitzat pels drets d'alta i de connexió, reconnexió i verificació de les instal∙lacions receptores d'usuaris ubicades a la Comunitat Valenciana a partir de l'11 de març de 2015.
  Data d'aprovació: 10.11.2021 | Document PDF
 • Nota informativa: Remissió d'informació d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració de residus.
  Data d'aprovació: 10.11.2021 | Document PDF
 • Consulta sobre l'obligatorietat que en les relacions de béns i drets de tercers afectats per la construcció de línies elèctriques aèries, els promotors (beneficiaris) d'aquestes detallen, en metres lineals, la servitud sobre les finques gravades pel vol d'aquestes instal·lacions.
  Data d'aprovació: 12.09.2012 | Document PDF
 • Tramitació Subestacions amb alguna de les tensions de 220 kV (st. compartida distribució i transport).
  Data d'aprovació: 01.04.2010 | Document PDF
 • Memòries generals de previsions anuals de construcció d'instal·lacions de distribució de combustibles gasosos.
  Data d'aprovació: 25.02.2009 | Document PDF
 • Comunicació per a inclusió en el text de l'anunci d'informació pública i en la notificació de l'audiència a l'interessat de determinada indicació i documentació.
  Data d'aprovació: 25.02.2009 | Document PDF
 • Dades necessàries a incloure per a la confecció de la relació de béns i drets afectats en els projectes.
  Data d'aprovació: 04.02.2009 | Document PDF
 • Incorporació de la regulació continguda per a les infraestructures del sector energètic en la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, als procediments de tramitació d'autorització administrativa de projectes d'infraestructures energètics.
  Data d'aprovació: 07.01.2007 | Document PDF

INDÚSTRIA 

 • Instrucció 1/2023 relativa a inspeccions en matèria d'Indústria.
  Data d'aprovació: 03.02.2023 | Document PDF
 • Instrucció 2/2023 relativa a inspeccions en matèria d'Indústria.
  Data d'aprovació: 23.04.2023 | Document PDF
 • Instrucció 3/2023 relativa al procediment d'actuació davant les reclamacions que les persones interessades presenten en les estacions d'inspecció tècnica de vehicles o els serveis territorials pel servei prestat en dites estacions d'inspecció de vehicles (ITV).
  Data d'aprovació: 23.04.2023 | Document PDF
 • Instrucció 1/2022 relativa al Pla d'inspeccions SSTT d'Indústria.
  Data d'aprovació: 17/01/2022 | Document PDF
 • Nota informativa sobre el certificat professional de gasos fluorats.
  Data d'aprovació:26.04.2021 | Document PDF
 • Resolució per la qual es regula l'habilitació d'entitats per a impartir cursos de formació per a l'obtenció de la qualificació com a personal operatiu per a sistemes de protecció contra incendis, d'acord amb el punt 4 de l'apartat 3.c) de l'annex III del Reial decret 513_2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
  Data d'aprovació:16.01.2020 | Document PDF
 • Instrucció 2_2019 per a l'aplicació del Reial decret 920_2017 sobre inspecció tècnica de vehicles.
  Data d'aprovació:12.06.2019 | Document PDF
 • Instrucció 1_2018 sobre l'aplicació del reglament de seguretat contra incendis en els establiments.
  Data d'aprovació:27.11.2018 | Document PDF
 • Resolució sobre delegació de signatura en matèria de reclamacions i queixes presentades pels usuaris del servei públic d'inspecció tècnica de vehicles en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en les persones titulars de les prefectures dels SSTT d'indústria i energia.
  Data d'aprovació:13.07.2018 | Document PDF
 • Resolució per la qual s'adapta el Reial decret 920_2017 relatiu a la ITV, el model d'informe d'inspecció tècnica de vehicles en la Comunitat Valenciana i es donen instruccions d'actuació per a l'adaptació de les estacions ITV.
  Data d'aprovació: 04.06.2018 | Document PDF
 • Instrucció 1_2017. Criteris inspecció ITV sobre modificació de dades targeta inspecció reforma vehicles proves esportives.
  Data d'aprovació: 19.01.2017 | Document PDF
 • Instrucció 1_2016 per a l'aplicació del Reial decret 840_2015, sobre accidents greus en referència a la documentació i inspeccions de les instal·lacions afectades.
  Data d'aprovació: 10.10.2016 | Document PDF
 • Instruccions als SSTT sobre expedients relacionats amb el ITC EP5 del Reial decret 2060_2008
  Data d'aprovació: 23.11.2012 | Document PDF
 • Instrucció 2_2012 sobre les actuacions en el marc de la seguretat industrial respecte a comunicacions d'instal·lacions il·legals.
  Data d'aprovació: 12.11.2012 | Document PDF
 • Procediment en relació a les consultes que es dirigisquen als serveis territorials d'indústria en matèria de seguretat industrial.
  Data d'aprovació: 31.01.2012 | Document PDF
 • Instruccions als SSTT sobre tramitació d'expedients sancionadors que hagen de ser resolts pels titulars dels òrgans superiors o directius d'aquesta conselleria en matèria d'indústria.
  Data d'aprovació: 14.11.2011 | Document PDF
 • Instrucció 1_2010 sobre el Reial Decret 1890_2008, de 14 de novembre, pel qual s'aproba el reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques.
  Data d'aprovació: 01.03.2010 | Document  PDF
 • Circular 2_2010 relativa a l'actualització sobre programació general d'inspeccions tècniques industrials i mineres en serveis territorials.
  Data d'aprovació: 29.09.2010 | Document PDF
 • Informació aclaridora Circular 2_2010 sobre programació general d'inspeccions tècniques industrials i mineres en serveis territorials.
  Data d'aprovació: 06.10.2010 | Document PDF
 • Procediment per a la tramitació de sol·licituds d'excepció als reglaments de seguretat industrial i aplicació de tècniques de seguretat equivalents.
  Data d'aprovació: 02.11.2006 | Document PDF
 • Resolució per la qual s'incorpora l'especialitat de professional autoritzat denominada operador de grua torre.
  Data d'aprovació: 07.10.2003 | Document PDF
 • Resolució per la qual s'incorpora l'especialitat de professional autoritzat denominada operador de grua mòbil autopropulsada a les *caracaterísticas pròpies dels ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les societats estatals d'estiba i desestiba.
  Data d'aprovació: 07.10.2003 | Document PDF

MINES

 • Instrucció 01/2021: Directrius portafirmes expedientes Ordre 14_2011.
  Data d'aprovació: 30.06.2021 | Document PDF
 • Instrucció 01/2020: Seguiment, control i inspecció de treballs miners d'explotació i restauració.
  Data d'aprovació: 27.11.2020 | Document PDF
 • Instrucció 01/2019: Directrius desenvolupament de les actuacions administratives per a les seccions mineres.
  Data d'aprovació: 04.02.2019 | Document PDF
 • Instrucció 02/2015: procediment general de comunicació d'atorgament de drets miners d'explotació a altres òrgans de la Generalitat i administracions amb competències concurrents per al desenvolupament efectiu de l'activitat
  Data d'aprovació: 06.05.2015 | Document PDF
 • Instrucció 01/2015: Actualització i adequació de garanties i plans de restauració en activitats mineres.
  Data d'aprovació: 16.04.2015 | Document PDF
 • Instrucció 03/2014: Pla d'inspecció dels Serveis Territorials d'Energia en matèria minera.
  Data d'aprovació: 30.12.2014 | Document PDF

TREBALL I BENESTAR LABORAL

 • Resolució de la direcció general de treball, benestar i seguretat laboral, per la qual es dicta la instrucció nº1 sobre l'aplicació del decret 18/2021, de 29 de gener, del consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a treballadors i treballadores afectats per un erto derivat de la crisi sanitària per la covid-19.
  Data d'aprovació: 05.05.2021 | Document PDF
 • Instrucció de la directora general de treball, benestar i seguretat laboral sobre les persones beneficiàries de les ajudes regulades pel decret 22/2021, de 5 de febrer, del consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a les persones treballadores per compte propi o autònomes, beneficiàries de les prestacions extraordinàries covid-19 de la seguretat social.(DOGV núm. 9025 de 22.02.2021).
  Data d'aprovació18.02.2021 | Document PDF