Informes jurídics

Informes jurídics

Informe jurídic relatiu a la disposició transitòria segona del Decret 118/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions. (21/10/2022)