Sol·licitud Bono Digital

Sol·licitud Bono Digital


 

AJUDES PER A l'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D'EMISSIÓ DE BONS DIGITALS PER A COL·LECTIUS VULNERABLES, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D'ESPANYA FINANÇAT PER LA VA UNIR EUROPEA-NEXT GENERATION EU.

ORDRE 3/2023, de 25 d’abril, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, de modificació de l’Ordre 9/2022, de 4 de juliol, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a l’execució del programa d’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (DOGV 9374, 04.07.2022), i segona convocatòria de concessió d’ajudes del programa

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2023, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajudes per a l’execució del programa d’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, i convocatòria de concessió d’ajudes del programa.

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’àmplia el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajudes per a l’execució del programa d’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, i convocatòria de concessió d’ajudes del programa.

Ordre 14/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de modificació de l'Ordre 9/2022, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual s'aproven els bases reguladors per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (publicada en el DOGV núm. 9374 / 04.07.2022), i convocatòria de concessió d'ajudes del programa.

ORDRE  9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven els bases reguladors i s'efectua convocatòria de concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, el marque del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya finançada per la Unió Europea-Next Generation EU)

RESOLUCIÓ de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digita, a proposta de la Direcció General per a la Lluita Contra la Bretxa Digital, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació d'ajudes atorgades sobre la base de l'Ordre 9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual s'aproven els bases reguladors per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya.

QUÈ ÉS EL BO DIGITAL?

És tracta d'una ajuda per a la contractació de nous serveis d'internet fixa o d'un augment en la velocitat ja contractada consistent en una bonificació mensual  de 20 euros sobre el preu final de la factura emesa, fins a un màxim de 240 € a repartir en dotze mensualitats. 

Bono Digital Vídeo

  

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

Qualsevol persona que complisca les següents condicions: 

a) Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana. 
b) Que l'habitatge en què s'instal·larà la connexió siga la residència habitual 
c) Que pertanga a un col·lectiu vulnerable. Qui?

 • Les persones titulars o beneficiàries de la Renda Valenciana d'Inclusió, en qualsevol dels seues modalitats, en la data de la sol·licitud.
 • Les persones titulars o beneficiàries de la prestació de l'Ingrés Mínim Vital, en qualsevol dels seues modalitats, en la data de la sol·licitud.

 

QUIN TERMINI TINC PER A SOL·LICITAR-HO?

La sol·licitud del Bo Digital és podrà tramitar fins al 07 de setembre de 2023 inclusivament.

COM PUC SOL·LICITAR-HO?

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Segons el que s'estableix en l'Ordre 9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, els persones interessades podran presentar la sol·licitud del bo digital bé de manera presencial o de manera telemàtica.

a) de manera PRESENCIAL: 

 • En el registre de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme - Direcció General d'Innovació 

  ¿CÓMO PUEDO SOLICITARLO?

  PRESENTACIÓN SOLICITUDES: Según lo establecido en la Orden 9/2022 de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, las personas interesadas podrán presentar la solicitud del bono digital bien de manera presencial o de manera telemática.

  a) de manera PRESENCIAL: 

 • En el registro de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo- Dirección General de Innovación (Plaça Gabriel Miró, 7 - 03001-ALICANTE/ALACANT)
 • En las oficinas de asistencia en materia de registros como las oficinas PROP (localización de los oficinas PROP)
 • En el registro de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado,  Administración de los Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos o en las entidades que integran la Administración Local  o en cualquier organismo o entidad del sector público institucional que funcionen como "ventanilla única".
 • En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
 • En cualquier otro que establezcan los disposiciones vigentes.
 • b) de manera TELEMÁTICA: se realizará a través del prodecimiento https://www.gva.es/proc22532, para lo cual será necesario contar con certificado electrónico.

 • En les oficines d'assistència en matèria de registres com les oficines  PROP (localització de les oficines PROP)
 • En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat,  Administració dels Comunitats Autònomes, Diputacions Provincials, Ajuntaments o en les entitats que integren l'Administració Local  o en qualsevol organisme o entitat del sector públic institucional que funcionen com a "finestreta única".
 • En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
 • En qualsevol altre que establisquen els disposicions vigents.

b) de manera TELEMÀTICA: és realitzarà mitjançant el prodecimient https://www.gva.es/proc22532, per al qual serà necessari comptar amb certificat electrònic.

QUINA DOCUMENTACIÓ HE D'APORTAR?

 • Formulari de sol·licitud del Bo Digital
 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Resolució definitiva del reconeixement com a persona titular o beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió, en la data de la sol·licitud.
 • O bé, resolució definitiva d'haver sigut reconeguda com a persona titular o beneficiària de la prestació de l'Ingrés Mínim Vital, en la data de la sol·licitud.
 • Certificat o volant d'empadronament.
 • Acreditació de la representació, si escau.

No serà necessari aportar aquella documentació que estiga en poder de l'Administració i és puga consultar telemàticament, sempre que s'autoritze. En cas de no poder acreditar-se a través de la plataforma autonòmica d'interoperabilitat, s'acreditarà presentant certificat de l'òrgan competent en la matèria. 

En cas de no poder presentar la documentació o que no es puga comprovar per l'Administració i no estiga en el poder de la persona sol·licitant, aquesta podrà realitzar una Declaració Responsable que li obliga a presentar aquesta documentació durant la instrucció del procediment.

AMB QUI PUC CONTACTAR PER A RESOLDRE ELS MEUS DUBTES I CONSULTES?

Per a qualsevol dubte o consulta pot telefonar as telèfons +34 965 31 85 33 (de 9h a 14h) o +34 96 531 85 91 (de9h a 14h) o enviar un correu electrònic a bono_digital@gva.es

MODELS NORMALITZATS 

QUINS OPERADORS ESTAN ADHERITS?

 

                                      

                                            

     

COM COMPROVAR QUINS OPERADORS EM PODEN DONAR SERVEI?

Segons el que s'estableix en l'Ordre 09/2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, modificada per l'Ordres 14/2022 i 03/2023, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, les persones interessades hauran d'indicar en la sol·licitud i per ordre de prioritat, fins a tres operadors d'entre els adherits al programa del bo digital per a la formalització del contracte.  Per a consultar els operadors haurà de tindre instal·lat Excel.

CONSULTAR OPERADORS PER MUNICIPI

El desplegable només mostrarà aquells operadors que presten servei en el seu municipi pel que haurà de comprovar directament amb l'operador que disposa de cobertura en el seu domicili.

QUE OFEREIXEN ELS OPERADORS?

OPERADOR WEB TELÈFON
O2 https://o2online.es/ 1551
FibraValencia https://fibravalencia.es/ 966188111
Eurona https://eurona.es/internet-satelite 900670352
MÁSMÓV!L https://www.masmovil-ofertas.com/fibra-internet-300mb/?tsource=marca-generica-resto-bm-mov&cercador= 900909441
Airsip https://airsip.es/ 963143161
Crevinet https://www.crevinet.com/ 965405255
REDI FOR YOU https://redi.es/ 900833802
WIPZONA ENERGY  http://www.wipzona.es/ 965013000
Cableworld https://www.cableworld.es/ 966192000

 

ENLLAÇOS A DESTACAR

Si en la sol·licitud va marcar que desitja rebre els notificacions de manera telemàtica, a l'efecte de contestar  a un requeriment, aportació de documentació de seguiment, a el·legacions; etc, haurà de realitzar-ho a través del següent enllaç:

MÉS INFORMACIÓ

DOCUMENTS PER A DIFUSIÓ DEL BO DIGITAL