Seguiment i justificació Bono Digital

Seguiment i justificació Bono Digital


 

AJUDES PER A l'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D'EMISSIÓ DE BONS DIGITALS PER A COL·LECTIUS VULNERABLES, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D'ESPANYA FINANÇAT PER LA VA UNIR EUROPEA-NEXT GENERATION EU.

ORDRE 3/2023, de 25 d’abril, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, de modificació de l’Ordre 9/2022, de 4 de juliol, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a l’execució del programa d’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (DOGV 9374, 04.07.2022), i segona convocatòria de concessió d’ajudes del programa

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’àmplia el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajudes per a l’execució del programa d’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, i convocatòria de concessió d’ajudes del programa.

Ordre 14/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de modificació de l'Ordre 9/2022, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual s'aproven els bases reguladors per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (publicada en el DOGV núm. 9374 / 04.07.2022), i convocatòria de concessió d'ajudes del programa.

ORDRE  9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven els bases reguladors i s'efectua convocatòria de concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, el marque del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya finançada per la Unió Europea-Next Generation EU)

RESOLUCIÓ de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digita, a proposta de la Direcció General per a la Lluita Contra la Bretxa Digital, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació d'ajudes atorgades sobre la base de l'Ordre 9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual s'aproven els bases reguladors per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya.

SEGUIMENT 

Segons el que s'estableix en l'Ordre 9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a fi que l'òrgan concedent puga realitzar un seguiment adequat de l'activitat subvencionada, els operadors adherits aportaren mensualment de manera telemàtica un informe de seguiment dels serveis prestats durant el mes, així com el detall dels altes i baixes realitzades. 

Enllace presentació documentació: aportació de documentació dels operadors adherits en el programa d'emissió de "bons digitals" per a seguiment, requeriment, justificació, etc. 

JUSTIFICACIÓ

Quant a la justificació dels despeses, els operadors hauran de presentar una primera justificació de l'anualitat 2022 amb els despeses realitzades fins al 30 de novembre de 2022 i una justificació final amb els despeses realitzades dones d'aqueixa data fins al 30 de novembre de 2023.

Tots dos comptes justificatius inclouran, per a cada anualitat de despeses, la següent documentació:

  • Memòria d'actuació justificativa del compliment de l'activitat subvencionada, segons els requisits que s'estableixen en aquestes bases reguladors que inclourà la conformitat expressa de la persona beneficiària amb el servei instal·lat i prestat.
  • Memòria econòmica que continga relació detallada dels despeses i pagaments realitzats amb els fons percebuts.
  • Relació mensual nominativa dels contractes signats per totes dues parts amb data d'inici i fi del servei.
  • Relació nominativa d'altes i baixes del servei acompanyada del document signat per cada clienta o client. Els baixes han de justificar-se si són per canvi de companyia o per la fi de la validesa del bo digital.
  • Factura anual regularitzada emesa per cada operadora on és reculla la relació de cada persona beneficiària (nom complet i DNI/NIF), l'emissor d'aquesta, data d'inici i fi del servei i els serveis inclosos, el preu dels mateixos i la bonificació aplicada per l'ajuda concedida i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establits reglamentàriament.
  • Declaració expressa de no haver rebut cap altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs, que cobrisca el mateix cost, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats nacionals, de la Va unir Europea o d'organismes internacionals.
  • Proves pertinents sobre el compliment dels obligacions de publicitat que és recullen en la base 16.

Enllace presentació documentació: aportació de documentació dels operadors adherits en el programa d'emissió de "bons digitals" per a seguiment, requeriment, justificació, etc. 

DUBTES I CONSULTES

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procediment d'aportació de documentació per al seguiment i/o justificació del Bo Digital pot trucar al telèfon +34 960 99 25 95 o enviar un email a bo_digital@gva.es