Informació general

Informació general

A hores d'ara la nostra societat està cada vegada més interconnectada i disposar d'accés a l'esfera digital representa una necessitat indispensable per a la nostra vida diària. El desenvolupament tecnològic ha canviat la nostra manera d'aprendre, d'accedir al mercat laboral, de consumir, d'informar-nos i, fins i tot, una cosa tan vital com és la nostra manera de relacionar-nos. La digitalització i el desenvolupament de capacitats digitals bàsiques suposa per això un element indispensable tant per a l'àmbit laboral com necessari per al ple desenvolupament personal i social.

No obstant això, la bretxa digital és, ara mateix, una de les principals causes d'acceleració de la desigualtat i d'ampliació de bretxes socials. El concepte de bretxa digital ha anat evolucionant amb el temps, i al concepte d'accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), s'afigen també l'ús (adquisició de competències digitals) i el bon ús de les TIC. Conceptes que es relacionen amb variables com la procedència, el nivell formatiu, l'edat, el gènere, la situació econòmica i el context de les persones amb diversitat funcional que generen perfils més vulnerables a la bretxa digital. Des de la Direcció General de la Lluita contra la Bretxa

Digital treballarem per a afrontar els reptes que la societat digital ens planteja i aconseguir reduir la bretxa digital apostant per una transformació digital sostenible on ningú es quede arrere. Tot això aprofitant el potencial integrador de les noves TIC i facilitant l'accés d'aquelles persones que es troben en risc d'exclusió social a les quals es garantirà l'accés equitatiu a les oportunitats que la societat digital ens ofereix.

Per a això treballarem en tres àrees:

  1. L'anàlisi i estudi de la bretxa digital a través de la creació d'un Observatori de la Bretxa Digital que ens permetrà detectar les fortaleses, les febleses, per a una avaluació inicial i contínua de l'estat d'implantació de la societat digital en la ciutadania, la qual cosa facilitarà la presa de decisions en aquesta matèria.
  2. El foment de competències digitals dins del marc europeu de competències DIGICOMP.
  3. El foment del bon ús de les noves TIC.

María Muñoz Blanco
Directora general per a la Lluita contra la Bretxa Digital