Preguntes i respostes freqüents

COVID-19: Ayudas a TRABAJADORES DE RENTAS BAJAS afectados por un ERTE como consecuencia del COVID-19 (FAQ)

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

COVID-19: Ayudas a TRABAJADORES DE RENTAS BAJAS afectados por un ERTE como consecuencia del COVID-19 (FAQ)

 

1. Quins requisits han de reunir-se?

Seran beneficiàries i beneficiaris les persones físiques que reunisquen els següents requisits:

  • a) Tindre la condició de treballadors per compte d'altri.
  • b) Que presten els seus serveis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.
  • c) Que el seu contracte de treball haja sigut suspés temporalment, de manera total, per causes de força major relacionades amb la COVID-19.
  • d) Que es troben inclosos en un expedient de regulació temporal d'ocupació sol·licitada entre el 14 de març i el 30 d'abril de 2020, tots dos inclusivament, que haja sigut aprovat per l'autoritat laboral, ja siga de manera expressa o per silenci administratiu.
  • e) Estar registrat en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Labora) amb motiu de l'expedient de regulació d'ocupació.

2. Com puc accedir a les ajudes?

No cal una sol·licitud dels interessats per a accedir a les ajudes. El procediment s'impulsara d'ofici en tots els seus tramites. L'Agència Tributària Valenciana recaptarà de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i de qualsevol altra administració o entitat pública, la informació estrictament necessària per a l'atorgament de les ajudes.

3. Per què no hi ha convocatòria publica?

Atés que les ajudes es concedeixen a totes les persones treballadores en les quals concórreguen els requisits establits, aquestes ajudes es concedeixen de manera directa per concórrer raons d'interés social i humanitari, sense que procedisca una convocatòria pública.

4. Quin és l'import de les ajudes?

La ajuda ascendirà a 150 euros per persona beneficiària amb un import global màxim de 30 milions d'euros.

5. Quin criteri se seguirà per a concedir les ajudes?

Tindran prioritat les persones les bases de cotització de les quals siguen inferiors, i en cas d'empat, tindran prioritat les persones de major edat.

6. Quina base de cotització es tindrà en compte en la concessió de l'ajuda?

S'entendrà per base de cotització la que haja servit per al càlcul de la base reguladora de la prestació en l'expedient de regulació temporal d'ocupació.

7. Es pot accedir a les subvencions d'una altra administració per a la mateixa finalitat?

Las presents ajudes seran compatibles amb qualssevol altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, locals, autonòmics, estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

8. S'aplica a aquest procediment la suspensió dels terminis administratius?

No s'aplica la suspensió de terminis per ser un procediment referit a situacions estretament vinculades als fets que justifiquen l'estat d'alarma.

9. I com serà ingressada l'ajuda? He d'aportar algun model de dades bancàries?

No cal aportar cap dada bancària. L'ajuda serà transferida al corresponent compte bancari de les persones beneficiàries que haja facilitat el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

10. Com puc saber si se m'han concedit l'ajuda?

La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la relació de les persones beneficiàries en la pàgina web de la Generalitat Valenciana (www.gva.es) dins de l'apartat corresponent a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de forma anònima. Les persones interessades podran comprovar a través de l'esmentada pàgina web les seues dades sense anonimitzar.

La resolució de concessió, a més d'aprovar la relació de persones beneficiàries, indicarà la base de cotització i la data de naixement, en el cas d'empat, que hagen determinat el tall de les ajudes.