Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments

Segons els defineix el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, , pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental:

  • Els suggeriments són els propostes formulades per les ciutadanes i els ciutadans per a millorar la qualitat dels serveis públics i, en especial, aquelles que puguen contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en els seues relacions amb l'administració, o a contribuir a un major grau de satisfacció per part dels usuaris dels serveis esmentats.
  • Els agraïments són les manifestacions per les quals les ciutadanes els ciutadans expressen la seua felicitació o reconeixement pel bon funcionament d'un servei, centre o unitat de la Generalitat, bé per l'òptima prestació d'un servei o pel bon tracte rebut en la dita prestació.
  • Les queixes són els escrits amb què la ciutadania posa de manifest la seua disconformitat amb el servei rebut, especialment per tardances, desatencions o conductes que reflectisquen una deficiència en la prestació d'aquest servei..

     

Si el suggeriment, l'agraïment o la queixa que vol presentar es refereix als serveis generals de la Conselleria, de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) o de LABORA clique en l'enllaç següent: