Funcions de la URA

Funcions de la URA


 

 • Coordinar i vetlar pel funcionament efectiu dels mecanismes de comunicació (suggeriments, informació, queixes i reclamacions).
 • Garantir una adequada gestió i atenció de quantes consultes, suggeriments, comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible es reben en cadascun dels òrgans, organismes o entitats sota la seua competència.
 • Atendre i donar resposta a les reclamacions.
 • Revisar les avaluacions realitzades per a acollir-se a l'excepció del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.
 • Coordinar les revisions periòdiques d'accessibilitat en col·laboració amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions:
  • En la seua fase de disseny i abans de la seua posada en funcionament
  • Revisions periòdiques que garantisquen el compliment d'accessibilitat
  • Informe de revisió d'accessibilitat
 • Coordinar i fomentar les activitats de promoció, conscienciació i formació.
 • Realitzar tres informes anuals:
  • Sobre atenció de queixes i reclamacions
  • Del seguiment sobre el compliment dels requisits d'accessibilitat.
  • Del seguiment sobre la promoció, conscienciació i formació
 • Actuar com a punt de contacte amb l'organisme encarregat de realitzar el seguiment i presentació d'informes (Observatori d'Accessibilitat Web, Secretaria General d'Administració del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital), al qual a més, s'haurà de notificar les modificacions, altes i baixes de les Unitats responsables d'accessibilitat. Col·laborar amb l'Observatori d'Accessibilitat Web en les tasques que té assignades.
 • Qualssevol altres, que en garantia de l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils li puguen ser atribuïdes.

​​​​​​