T'interessa

Portals

Índex de procediments d'empreses turístiques

Índex de procediments d'empreses turístiques

DECLARACIÓ RESPONSABLE

 

IMPORTANT:

 

 • És imprescindible acreditar que la vivenda turística disposa de l'informe favorable de compatibilitat urbanística emés per l'ajuntament en el qual radica la vivenda que pretén ser d'ús turístic (l'informe favorable de compatibilitat ha de tindre un codi destral de verificació (CSV) que permeta la verificació de la integritat i autenticitat de documents electrònics, així com l'obtenció de còpies electròniques d'estos ). LES MEUES INFORMACIÓ

   

 • La declaració responsable només és pot realitzar de manera telemàtica amb firma digital, tant pels persones físiques com jurídiques. LES MEUES INFORMACIÓ

   

 • Tant en el cas que la vivenda seguisca inscrit en el Registre de Turisme com en el cas que és denegue la sol·licitud d'inscripció, la persona sol·licitant rebrà la notificació en la seua carpeta ciutadana de la Generalitat.

 

 

Tràmit GUC 19207/ SIGA 687823

Enllaç a la tramitació:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19207

 1. OBJECTE

Tràmit de -INICI, CESSAMENT D'ACTIVITAT O MODIFICACIONS (canvi de capacitat i/o classificació o modificació de dades no essencials) relatiu a les vivendes turístiques punt per compte dels titulars (persones físiques o jurídiques que gestionen fins a 4 vivendes d'ús turístic) com de les empreses gestores (persones físiques o jurídiques que cedisquen a títol onerós l'ús i gaudi de, almenys, 5 vivendes d'ús turístic).

1.1 Excepció a la modificació per AUTOREGISTRE

No es podran efectuar per AUTOREGISTRE els CANVIS DE TITULAR.

En este cas ha d'accedir en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14752

1.2 Inscripció d'una vivenda nova per titular que ja tinga 4 en el Registre de Turisme

Si el NIF del titular ja compta amb 4 vivendes inscrites en el Registre i inscriurà la 5, amb caràcter previ haurà d'inscriure's com a empresa gestora en el següent enllaç:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14754

1.3 Inscripció amb certificat electrònic personal del representant d'un titular o d'una gestora

En el cas de realitzar el tràmit amb la firma electrònica personal del representant de la persona física o jurídica haurà d'haver-se acreditat prèviament en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) o si és el cas, aportar còpia dels poders notarials de la representació o emplenar i firmar digitalment per part del representat l'autorització de representació per mitjans electrònics que trobarà en l'apartat FORMULARIS.

 1. REQUISITS NECESSARIS PER A LA INSCRIPCIÓ D'UNA VIVENDA TURÍSTICA 

Durant la tramitació serà necessari indicar la referència cadastral única i diferenciada de l'immoble, recuperant-se les dades que consten en la seu electrònica del Cadastre i adjuntar l'informe municipal de compatibilitat urbanística favorable per a ús turístic, el codi segur del qual de verificació (CSV) també haurà de facilitar-ho.

L'informe favorable de compatibilitat ha de tindre un codi segur de verificació (CSV) que permeta la verificació de la integritat i autenticitat de documents electrònics, així com l'obtenció de còpies electròniques d'estos. Esta dada pot trobar-lo en el lateral o part inferior de l'informe. No s'admetran còpies no verificables en seu electrònica

Així mateix, haurà de pronunciar-se expressament sobre els següents extrems:

 1.  Que ha llegit la normativa vigent segons Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, Reglament regulador de l'Allotjament Turístic a la Comunitat Valenciana.
 2. Que ostenta la disponibilitat de la vivenda o vivendes per a la seua dedicació a l'ús turístic i la documentació que l'acredita segons el cas (escriptura de propietat de l'immoble, contracte d'arrendament, autorització per a la gestió entre persona propietària i empresa, o un altre títol vàlid a este efecte).
 3. Que la vivenda o vivendes disposen dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i capacitat comunicada, i que tals requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat.
 4. Que disposa de l'informe municipal favorable de compatibilitat urbanística que permeta l'ús turístic (sol sòl urbà).
 5. Que disposa de llicència d'ocupació de la vivenda.
 6. Que ha llegit la informació de categories vigents
 7. Que són certs les dades declarades de la vivenda
 8. Que en cas de pretendre la modalitat rural, la vivenda complix amb els requisits exigits en l'article 68 del Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, Reglament regulador de l'Allotjament Turístic a la Comunitat Valenciana.
 9. Que disposa d'una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia equivalent per a cobrir els danys i perjuís que puguen provocar-se en el desenvolupament de l'activitat. La quantia mínima del capital assegurat s'ajusta en les places màximes declarades.

En el cas d'immobles situats en sòl no urbanitzable:

En lloc de l'informe citat en l'apartat c), amb caràcter previ a la seua inscripció en el Registre, hauran d'obtindre la declaració d'interés comunitari (DIC) que atribuïsca el corresponent ús i aprofitament turístic o, si és el cas, acreditar que s'ha obtingut la seua exempció, així com el corresponent instrument d'intervenció ambiental conforme a la legislació urbanística vigent

Continguts relacionats

  • Com millorar la vivenda d'ús turístic

Índice de procedimientos de empresas turísticas (2ª parte)

 

MODIFICACIONS DE DADES NO SUBSTANCIALS

ESMENA D'EXPEDIENTS DE CÀMPINGS

► Enllaç per a l'esmena d'expedients de Càmpings.

ESMENA D'EXPEDIENTS D'ÀREES DE PERNOCTA

► Enllaç per a l'esmena d'expedients d'Àrees de Pernocta.

ESMENA D'EXPEDIENTS D'ALLOTJAMENT  RURAL

► Enllaç per a l'esmena d'expedients d'Allotjament Rural.

ESMENA D'EXPEDIENTS D'ALBERGS

► Enllaç per a l'esmena d'expedients d'Albergs.

ESMENA D'EXPEDIENTS D'AGÈNCIES DE VIATGE, HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC, ESTABLIMENTS HOTELERS, CONJUNT I BLOCS DE CASES D'ÚS TURÍSTIC, EMPRESES GESTORES, EMPRESES DE SERVICIS COMPLEMENTARIS I EMPRESES DE TURISME ACTIU

► Enllaç per a l'esmena d'expedients d'Agències de Viatge, Habitatges d'Ús Turístic, Establiments Hotelers, Conjunt i Blocs de cases d'Ús Turístic, Empreses Gestores, Empreses de Servicis Complementaris i Empreses de Turisme Actiu.

 

EN CAS DE NO EXISTIR UN TRÀMIT ESPECÍFIC PER A LA DOCUMENTACIÓ O SOL·LICITUD QUE ES PRESENTARÀ