T'interessa

Portals

Dispenses

Dispenses

El Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, d'aprovació del Reglament regulador de l'allotjament turístic en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9015 de 08.02.2021), estableix en el seu article 28, la possibilitat de dispensar d'alguns requisits i condicions que s'exigeixen als establiments d'allotjament turístic.

La dispensa s'haurà de tramitar, abans de presentar la declaració responsable d'inici d'activitat, en el servei territorial de turisme de la província on se situe l'establiment, acompanyada de memòria tècnica descriptiva que justifique la impossibilitat de poder complir amb el requisit o requisits en qüestió i de les mesures o factors compensatoris que equilibren aquesta manca.

Concedida, en el seu cas, la dispensa de publicarà en aquesta web.

 

Article 28. Dispenses

  1. Excepcionalment, la direcció general competent en turisme, ponderant en conjunt les circumstàncies existents, i amb un informe tècnic previ, podrà dispensar raonadament un establiment d'allotjament d'algun o alguns dels requisits i les condicions mínimes establides en aquest decret, a excepció de:
    1. Els de caràcter mediambiental.
    2. Els requisits generals continguts en els articles 32 a 35 d'aquest decret.
  2. S'atendran, entre altres, les situacions dels allotjaments instal·lats en edificis de valor arquitectònic o artístic singular acreditat, o en edificis rehabilitats situats en centres històrics o que responguen a l'arquitectura tradicional típica de la comarca o zona, especialment les relatives a mesures preceptives.
  3. Així mateix, disposar de mesures d'accessibilitat superiors a les que establisca la normativa sectorial aplicable per a cada tipus d'establiment d'allotjament turístic serà especialment valorat per l'administració turística competent en cas de sol·licitar alguna dispensa.
  4. Aquestes dispenses hauran d'equilibrar-se amb factors compensatoris, com ara l'oferta de serveis complementaris o condicions addicionals als que els correspondrien segons la modalitat, el grup, la categoria i l'especialitat, si és el cas. Per a fer-ho, haurà de dirigir-se una sol·licitud al servei territorial de turisme en què radique l'establiment acompanyada d'una memòria tècnica descriptiva que justifique la impossibilitat de poder complir el requisit o requisits en qüestió, i de les mesures o els factors compensatoris que equilibren aquesta manca.
  5. Rebuda la sol·licitud, la inspecció del servei territorial de turisme competent elaborarà un informe sobre la dispensa sol·licitada i les mesures compensatòries que la justifiquen. A la vista d'aquest informe, el servei territorial de turisme elevarà una proposta a la persona titular de la direcció general amb competències en turisme, que serà l'òrgan competent per a resoldre.
  6. Aquestes dispenses hauran d'obtindre's abans de presentar la declaració responsable corresponent i es publicaran en el web de l'administració turística competent.

 

SOL·LICITUD DE DISPENSA:

Sol·licitud de dispensa de requisits i condicions mínimes referent a l'activitat d'allotjament turístic