T'interessa

Portals

Presentació

Funcions

Funcions

 

La Secretaria Autonòmica de Turisme assumeix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política turística, i control i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana.

De la Secretaria Autonòmica de Turisme depén la Direcció General de Turisme, que exerceix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de promoció i ordenació del turisme, així com les funcions de control, coordinació i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, i les competències administratives en l'àmbit inspector i sancionador de l'activitat turística.

Així mateix, el Decret 226/2023, de 19 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, afegeix a les funcions anteriors, en l'article 20, que la Direcció General de Turisme assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.