Gobernanza

Nivell institucional

GVA

Comissió Delegada del Consell per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (CDC_CTI)

Agent

Observatori de la Indústria i els Sectors Econòmics Valencians (DISEV)

Nivell executiu

GVA

Comité de Seguiment de la S3-CV

Comité Tècnic de la S3-CV

Agent

Comité de Direcció de la S3-CV

Secretaria del Comité de Direcció

Nivell tècnic

GVA

Secretaria Tècnica de la S3-CV

 

Plataformes de participació en S3-CV (o Labs d'innovació)

Lab Lab Lab Lab Lab

 

El sistema de governança de la S3-CV s’organitza en tres nivells (institucional, executiu i tècnic):

 

Nivell Institucional:

• La Comissió Delegada del Consell per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació és l'òrgan formalment responsable de la S3-CV per part de la Generalitat. Aquesta Comissió va ser creada i es regula per Decret 55/2013, del Consell, de 3 de maig.

• L'Observatori de la Indústria i dels Sectors Econòmics Valencians, regulat per Decret 58/2012, del Consell, de 5 d'abril, pel qual es modifica el Decret 59/2006, de 5 de maig, de creació d'aquest observatori, actuarà com a fòrum de participació i anàlisi actualitzada de les mesures i polítiques desenvolupades per la Generalitat.

Nivell Executiu:

• El Comité de Direcció S3-CV és l'òrgan central de participació dels agents empresarials, socials i del coneixement, en el qual també participen alts càrrecs de l'Administració vinculats a les polítiques de R+D+i i el finançament, i assumeix la responsabilitat "gerent" sobre les decisions d'orientació estratègica de les accions de foment de la investigació i la innovació regional. En el Comité de Direcció participen:

o La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que ostenta la presidència. Així mateix, participen representants de les Cambres de Comerç i de la Confederació Valenciana de Cooperatives.

o Representants de la Generalitat Valenciana, alts càrrecs representants dels membres del Comité de Seguiment de la S3-CV (format per directors generals dels departaments de la Generalitat amb responsabilitats en investigació i innovació).

o Representants de les Universitats a través de RUVID i dels Parcs Científics, de la Delegació del CSIC en la Comunitat Valenciana, i de la Xarxa d’Instituts Tecnològics (REDIT).

o Societat civil, representada pels sindicats CCOO i UGT.

o Experts de reconegut prestigi en l'àmbit de la investigació i la innovació.

• La Secretaria del Comité de Direcció assisteix al Comité de Direcció i està integrada per representants de la quàdruple hèlice de la innovació. Està constituïda per dos representants de la Direcció General d’Innovació que són al seu torn Secretaria Tècnica de la S3, un representant en matèria de fons europeus, dos representants de la CEV, un representant de REDIT, un representant de RUVID (la Xarxa d'Universitats Valencianes per al foment de la R+D+I), un representant de l'IVACE i un altre de l'AVI -en ser aquests dos organismes els principals gestors d'ajudes derivades de l'Estratègia-, i per dos representants dels sindicats majoritaris.

• El Comité de Seguiment S3-CV de la Generalitat, format per alts càrrecs de la Generalitat amb responsabilitats en investigació i innovació, realitza la gestió de l'execució de la S3-CV. En particular, en el que es refereix a la valoració de l'alineació amb les prioritats S3-CV de les propostes de mesures i les seues operacions, tant d'organismes del govern regional com d'altres entitats, el Comité de Seguiment serà l'òrgan responsable d'informar en relació amb el compliment dels criteris i procediments de selecció i priorització d'operacions per als Programes regionals o pluriregionals dels Fons Estructurals Europeus.

Nivell Tècnic:

• El Comité Tècnic S3-CV de la Generalitat, format per personal tècnic de la Generalitat provinent dels diferents organismes integrants del Comité de Seguiment, és l'estructura operativa per al desenvolupament de les iniciatives de la Generalitat en aquest àmbit. És el responsable de l'execució i recopilació d'indicadors de les mesures de la S3.

• Les Plataformes de Participació en la S3-CV són la fórmula de treball conjunta de la Generalitat i els agents del sistema regional d'investigació i innovació. Se’n podran constituir tantes com precise el correcte impuls i seguiment de l'agenda estratègica, i podran estar vinculades, per exemple, a les diferents prioritats S3-CV, o a altres aspectes que es consideren d'especial rellevància, com el seguiment i avaluació de l'estratègia, la formació de recursos humans d'investigació i innovació, el foment de l'emprenedoria innovadora, etc.

 

La governança de la S3-CV destaca per permetre la participació de tots els agents del sistema d'innovació. Des de la creació de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, la Direcció General d'Innovació té les competències per a gestionar la S3 en la Generalitat. És la responsable de la Secretaria Tècnica de la S3-CV i coordina i gestiona el procés de governança i seguiment de la S3-CV. Des de la Secretaria Tècnica de la S3-CV es gestiona la relació amb la resta dels agents de la governança, tant els de la pròpia Administració com els externs (empresarials, del coneixement i socials).

De manera general, la Secretaria Tècnica de la S3-CV s'encarrega de la gestió de la S3: coordinació, convocatòries de reunions, actualització, avaluació intermèdia, seguiment i informes anuals, etc., assegurant el suport de la S3-CV per part de tots els agents. A nivell de la Generalitat, la Secretaria Tècnica de la S3-CV és l'encarregada de realitzar el seguiment de la implementació de l'estratègia i contacta amb tots els òrgans gestors de les mesures de la S3, representats en el Comité de Seguiment i en el Comité Tècnic, per a recaptar la informació de l'execució financera i d'indicadors d'execució i resultat.