tots els expedients

Ves enrere ORIHUELA. Anunci IP sol·licituds autorització implantació sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa construcció, ocupació vies pecuàries i declaració utilitat pública, central fotovoltaica «PSF TORREMENDO II» i infraestructura evacuació, potència 35,09 MW, a Orihuela, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2020/119

ORIHUELA. Anunci IP sol·licituds autorització implantació sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa construcció, ocupació vies pecuàries i declaració utilitat pública, central fotovoltaica «PSF TORREMENDO II» i infraestructura evacuació, potència 35,09 MW, a Orihuela, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2020/119