Reclamacions en matèria d'energia

Reclamacions en matèria d'energia

Els consumidors poden presentar reclamacions en relació amb el subministrament d'energia elèctrica tant a la seua empresa comercialitzadora d'energia elèctrica (és l'empresa amb la qual té contractat el subministrament d'energia i realitza la facturació) com a la seua empresa distribuïdora en els casos que siga responsabilitat d'aquesta (és l'empresa que posseeix la infraestructura de xarxa per a fer arribar l'electricitat al consumidor en la seua zona de subministrament, i que és responsable, entre altres aspectes, de la qualitat i continuïtat del subministrament).
Amb caràcter general, els consumidors presentaran les seues reclamacions davant els serveis d'atenció al client de les pròpies empreses comercialitzadores. Sobre aquest tema, l'article 46.1.o) de la Llei 24/2013, del Sector Elèctric i l'article 81.1.n) de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, exigeix a les comercialitzadores d'electricitat i gas respectivament disposar d'un servei d'atenció a les seues queixes, reclamacions, sol·licituds d'informació o comunicacions de qualsevol incidència en relació amb el servei contractat o oferit, posant a la seua disposició una adreça postal, un servei d'atenció telefònica i un número de telèfon, tots dos gratuïts, i un número de fax o una adreça de correu electrònic al qual els mateixos puguen dirigir-se directament. Pot consultar el telèfon d'atenció al client de cada comercialitzadora en el Llistat de Comercialitzadores d'electricitat i el Llistat de telèfons d'atenció al client (gas).
Les reclamacions que se susciten sobre el contracte o sobre facturació relacionats amb el contracte de subministrament a Preu Voluntari per al Xicotet Consumidor (PVPC) subscrit amb una comercialitzadora de referència (COR), o les reclamacions sobre el contracte d'accés de tercers a la xarxa (ATR) subscrit amb la distribuïdora (generalment a través del comercialitzador), podran resoldre's pel Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de la província on es trobe el subministrament, com a òrgan competent en energia de la Comunitat Autònoma. La sol·licitud corresponent es realitzarà mitjançant el tràmit Formulació de reclamacions pels consumidors i usuaris en el sector energètic (electricitat i gas). Energia. S'exclouen d'aquest procediment:

  • les reclamacions o discrepàncies que no se susciten en relació amb el contracte de subministrament a tarifa d'últim recurs o d'accés a xarxes d'electricitat, o amb les facturacions derivades d'aquests, de conformitat amb el que es preveu en el Reial Decret 1955/2000 d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
  • les reclamacions o discrepàncies que no se susciten en relació amb el contracte de subministrament a tarifa d'últim recurs de gas natural, o amb les facturacions derivades d'aquest, de conformitat amb el que es preveu en el Reial Decret 1434/2002 de 27 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.
  • les sol·licituds de verificació individual de l'equip de mesura.

Per a aquestes excepcions, els consumidors podran interposar les seues reclamacions davant els organismes de consum mitjançant el tràmit Formulació de reclamacions per les persones consumidores i usuàries .Consum o sol·licitar la verificació del seu equip de mesura mitjançant el tràmit Verificació individual de comptadors d'energia elèctrica, a petició de qualsevol part interessada en el punt de mesura. Energia. o Verificació individual de comptadors de gas, a petició de qualsevol part interessada en el punt de mesura.Energia, segons el cas.

D'igual forma, els consumidors als quals se li haja denegat el dret al bo social, o no estiga d'acord amb l'aplicació d'aquest, podran reclamar davant els serveis de consum mitjançant el tràmit indicat anteriorment, tal com assenyala l'article 9.8 del Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica.
Amb caràcter addicional, les empreses comercialitzadores d'energia elèctrica estan obligades a oferir als seus consumidors, la possibilitat de solucionar els seus conflictes a través d'una entitat de resolució alternativa de litigis en matèria de consum.