Presentació i contacte

Presentació i contacte

A la Subdirecció General d'Energia i Mines, li correspon el desenvolupament de les competències i funcions atribuïdes a la Direcció General d'Energia i Mines, en les matèries d'energia, instal·lacions radioactives, mineria, prevenció de riscos i seguretat minera en els termes establits per la legislació aplicable, i, especialment, la planificació, direcció, coordinació i supervisió de totes aquelles corresponents als serveis que estan sota la seua dependència, així com:

a. L'impuls i coordinació tècnica de les polítiques energètica i minera amb altres òrgans i unitats administratives de la Generalitat i el seu sector públic, així com amb la resta d'Administracions Públiques, d'acord amb les directrius emanades de la persona titular de la direcció general, promovent el desenvolupament i transició fins a un model energètic i miner sostenible integralment en la Comunitat Valenciana i orientat a respondre a les necessitats de les persones consumidores i a aprofitar les oportunitats per als sectors industrials de la Comunitat Valenciana derivades d'aquesta transició.

b. Elevar les propostes relatives a iniciatives reguladores, de planificació, estratègies sectorials, estudis, plans i programes de desenvolupament, plans d'actuació, coordinació, inspecció i control, convocatòries d'ajudes i subvencions, contractes, informes, actes administratius, i resta d'actuacions administratives que corresponguen resoldre, o proposar al seu torn, a la persona titular de la direcció general en les matèries abans indicades.

S'estructura en: 

Contacte

  • Subdirecció General d'Energia i Mines.
    Ciutat Administrativa 9 d'octubre. Torre 2. Planta 4a
    C/ de la Democràcia, 77 · 46018 València.
    Telèfons: 012 –963 866 000

En general els procediments administratius de matèries competència d'aquesta unitat administrativa s'inicien i instrueixen, per raó de la província, en els següents òrgans: