T'interessa

Portals

Informació precontractual

Serveis vinculats

Serveis vinculats

  • Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats. (BOE, 27/12/2018. Modifica l'RDL 1/2007, TRLGDCU)
  • Llei 4/2022, de 25 de febrer, de protecció dels consumidors i usuaris enfront de situacions de vulnerabilitat social i econòmica. (BOE 1/03/2022. modifica l'RDL 1/2007 TRLGDCU)
  • Díptic "La informació precontractual" (PDF)

 

LA INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL

Els requisits de la informació precontractual són d'obligat compliment. La informació haurà de facilitar-se en les ofertes de VIATGES COMBINATS i de SERVEIS DE VIATGE VINCULATS.

La informació precontractual serà vinculant i s'entregarà, almenys, en castellà, i en el seu cas, a petició de qualsevol de les parts, haurà de redactar-se també en qualsevol de les altres llengües oficials en el lloc de celebració del contracte i de manera clara, comprensible i destacada, i quan es facilite per escrit haurà de ser llegible. 

MODELS NORMALITZATS OBLIGATORIS

Abans que la persona viatgera quede obligada per qualsevol contracte o oferta, l'entitat organitzadora i, en el seu cas, també el detallista comercialitzador, proporcionaran un formulari amb la informació normalitzada relativa al viatge combinat o els serveis de viatge vinculats. S'informa així sobre si l'oferta és un viatge combinat o serveis de viatge vinculats, així com el nivell de protecció aplicable.

Per a SERVEIS DE VIATGE VINCULATS: RDL 1/2007, TRLGDCU.

TÍTOL III. Art. 168. Requisits d'informació.

  • Formularis que cal proporcionar: ANNEX III.

DEFINICIÓ

SERVEIS DE VIATGE VINCULATS (art. 151.1.e)

No constitueixen un viatge combinat. Consisteixen en la combinació d'almenys dos serveis que donen lloc a la subscripció de contractes diferents amb cadascun dels prestadors individuals si un empresari facilita:

  • 1r En ocasió d'una única visita al punt de venda, la selecció i el pagament separat de cada servei; o
  • 2n La contractació d'un servei addicional amb un altre empresari, sempre que tinga lloc a tot tardar 24 h després de la confirmació de la reserva del primer servei de viatge.

Els serveis es contracten sempre amb diferents empresaris. Serà el primer empresari amb el qual es contracta i que facilita la segona contractació el que estiga obligat a constituir una garantia per a respondre de la solvència de tots dos serveis.

TRLGDCU. TÍTOL III, CAPÍTOL I. Art. 168.

Article 168 Requisits d'informació

1. Abans que el viatger quede obligat per qualsevol contracte que done lloc a serveis de viatge vinculats o per qualsevol oferta corresponent, l'empresari que facilite aquests serveis, inclosos els casos en què l'empresari no estiga establit en un estat membre, però per qualsevol mitjà dirigisca tals activitats a Espanya, indicarà de manera clara, comprensible i destacada:

  1. que el viatger no podrà acollir-se a cap dels drets que s'apliquen exclusivament als viatges combinats conforme al que es preveu en aquesta llei i que cada prestador de serveis serà l'únic responsable de la correcta prestació contractual del seu servei, i
  2. que el viatger gaudirà de la protecció enfront de la insolvència contemplada en l'article 167.

A fi de complir amb el que es disposa en aquest apartat, l'empresari que facilite uns serveis de viatge vinculats proporcionarà al viatger aquesta informació mitjançant el formulari normalitzat corresponent que figura en l'annex III. Quan el caràcter especial dels serveis de viatge vinculats no estiga contemplat per cap dels formularis que figuren en aquest annex proporcionarà la informació continguda en aquest.

2. Si l'empresari que facilite serveis de viatge vinculats no ha complit amb els requisits establits en l'article 167 i en l'apartat 1 d'aquest article [*], s'aplicaran els drets i obligacions establits en els articles 157 i 160 i en el capítol IV del títol II d'aquest llibre [**] en relació amb els serveis de viatge que formen part dels serveis de viatge vinculats.

3. Quan uns serveis de viatge vinculats siguen el resultat de la subscripció d'un contracte entre un viatger i un empresari que no facilita aquests serveis, aquest últim informarà l'empresari que els facilita de la subscripció del corresponent contracte.

[*] Constitució de garantia per al reembossament per insolvència.

[**] Possibilitat de cessió a un altre viatger; resolució, cancel·lació i desistiment abans de l'inici del servei de viatge; i responsabilitat, reducció del preu i indemnització per danys i perjudicis, així com obligació de prestar assistència.

reclamaciones_turismov@gva.es

reclamaciones_turismoa@gva.es

reclamaciones_turismocs@gva.es