Habitatges d'ús turístic

Habitatges d'ús turístic

IMPORTANT: des de l'entrada en vigor de la Llei 15/2018, s'ha d'acreditar que l'habitatge d'ús turístic disposa de l'informe favorable de compatibilitat urbanística emés per l'ajuntament en el qual radica l'habitatge que pretén ser d'ús turístic, l'informe favorable de compatibilitat ha de tindre un codi segur de verificació (CSV) que permeta la verificació de la integritat i autenticitat de documents electrònics, així com l'obtenció de còpies electròniques d'aquests..

 

A. INSCRIPCIÓ D'1 A 4 HABITATGES TURÍSTICS

SI LA SIGNATURA DIGITAL ÉS DEL REPRESENTANT HA D'UTILITZAR TRÀMIT DE L'APARTATEs podran tramitar altes, modificacions i baixes de fins a quatre habitatges d'ús turístic mitjançant AUTOREGISTRE.

 • En cas d'inscripció d'habitatge d'ús turístic, una vegada comprovada la sol·licitud i, en cas de ser necessària, la documentació aportada, es procedirà a la inscripció de l'habitatge en el Registre de Turisme.
 • Tant en el cas que l'habitatge siga inscrit en el Registre de Turisme com en el cas que es denegue la sol·licitud d'inscripció, la persona sol·licitant rebrà la notificació en la seua carpeta ciutadana de la Generalitat.

Excepcions a les altes i modificació per AUTOREGISTRE (utilitzar tràmit de l'apartatC):

 • Canvis de titular.
 • Certificat digital de representant.

 

B. INSCRIPCIÓ DE 5 O MÉS HABITATGES TURÍSTICS

 

C. CANVI DE TITULAR D'HABITATGES TURÍSTICS O INSCRIPCIÓ MITJANÇANT SIGNATURA ELECTRÒNICA DE REPRESENTANT

 

Continguts relacionats

 • Preguntes freqüents (FAQ) habitatges d'ús turístic
 • Preguntes freqüents (FAQ) accés a notificacions
 • Com millorar l'habitatge d'ús turístic
  • La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori vol ajudar-li a conèixer les possibles millores que podria dur a terme en un habitatge o apartament d'ús turístic. Responent anònimament a unes poques preguntes, li ofereix consells personalitzats, per a fer el seu habitatge més confortable, accessible i sostenible.

   Es tracta d'una web que permet, a través d'una senzilla i anònima enquesta sobre les característiques de l'habitatge, oferir informació sobre com millorar les seues condicions per a fer-la més accessible, sostenible i confortable tèrmica i acústicament.
   Així els propietaris o gestors d'habitatges turístics, sobretot en edificis de certa antiguitat i de costa, podran identificar si l'habitatge presenta condicions adequades o si requereix alguna reforma per a millorar el confort dels seus usuaris.
   Vinculada a aquesta enquesta existeix una Guia de disseny d'habitatges turístics que aprofundeix en les característiques que han de presentar els allotjaments turístics d'aquest tipus, així com un model d'Informe d'inspecció i verificació, que orientarà adequadament les reformes que si escau siguen oportunes.
   Si desitja més informació faça clic en el següent enllaç: Compleix el teu habitatge les condicions recomanades per a ser pis turístic?