T'interessa

Portals

Habitatges d'ús turístic

Habitatges d'ús turístic

IMPORTANT: donada l'entrada en vigor de la Llei 15/2018, s'ha d'acreditar que la vivenda d'ús turístic disposa de l'informe favorable de compatibilitat urbanística emés per l'ajuntament en el qual radica la vivenda que pretén ser d'ús turístic, l'informe favorable de compatibilitat ha de tindre un codi destral de verificació (CSV) que permeta la verificació de la integritat i autenticitat de documents electrònics, així com l'obtenció de còpies electròniques d'estos.

Tràmit GUC 19207/ SIGA 687823

Enllaç a la tramitació:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19207

 1. OBJECTE

Tràmit de -INICI, CESSAMENT D'ACTIVITAT O MODIFICACIONS (canvi de capacitat i/o classificació o modificació de dades no essencials) relatiu als vivendes turístiques punt per compte dels titulars (persones físiques o jurídiques que gestionen fins a 4 vivendes d'ús turístic) com dels empreses gestors (persones físiques o jurídiques que cedisquen a títol onerós l'ús i gaudi de, almenys, 5 vivendes d'ús turístic).

1.1 Excepció a la modificació per autoregistre

No és podran efectuar per autoregistre els CANVIS DE TITULAR.

En este cas ha d'accedir en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14752

1.2 Inscripció d'una vivenda nova per titular que ja tinga 4 en el Registre de Turisme

Si el NIF del titular ja compta amb 4 vivendes inscrites en el Registre i inscriurà la 5, amb caràcter previ haurà d'inscriure's com a empresa gestora en el següent enllaç:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14754

1.3 Inscripció amb certificat electrònic personal del representant d'un titular o d'una gestora

En el cas de realitzar el tràmit amb la firma electrònica personal del representant de la persona física o jurídica haurà d'haver-hi-s'acreditat prèviament en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) o si és el cas, aportar còpia dels poders notarials de la representació o emplenar i firmar digitalment per part del representat l'autorització de representació per mitjans electrònics que trobarà en l'apartat FORMULARIS.

 1. REQUISITS NECESSARIS PER A LA INSCRIPCIÓ D'UNA VIVENDA TURÍSTICA 

Durant la tramitació serà necessari indicar la referència cadastral única i diferenciada de l'immoble, recuperant-li'ls dades que consten en la seu electrònica del Cadastre i adjuntar l'informe municipal de compatibilitat urbanística favorable per a ús turístic, el codi destral del qual de verificació (CSV) també haurà de facilitar-lo.

L'informe favorable de compatibilitat ha de tindre un codi destral de verificació (CSV) que permeta la verificació de la integritat i autenticitat de documents electrònics, així com l'obtenció de còpies electròniques d'estos. Esta donada pot trobar-ho el lateral o part inferior de l'informe. No s'admetran còpies no verificables en seu electrònica

Així mateix, haurà de pronunciar-s'expressament sobre els següents extrems:

 1.  Que ha llegit la normativa vigent segons Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, Reglament regulador de l'Allotjament Turístic a la Comunitat Valenciana.
 2. Que ostenta la disponibilitat de la vivenda o vivendes per a la seua dedicació a l'ús turístic i la documentació que l'acredita segons el cas (escriptura de propietat de l'immoble, contracte d'arrendament, autorització per a la gestió entre persona propietària i empresa, o un altre títol vàlid a este efecte).
 3. Que la vivenda o vivendes disposen dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i capacitat comunicada, i que tals requisits és mantindran durant la vigència de l'activitat.
 4. Que disposa de l'informe municipal favorable de compatibilitat urbanística que permeta l'ús turístic (sol sòl urbà).
 5. Que disposa de llicència d'ocupació de la vivenda.
 6. Que ha llegit la informació de categories vigents
 7. Que són certs les dades declarades de la vivenda
 8. Que en cas de pretendre la modalitat rural, la vivenda complix amb els requisits exigits en l'article 68 del Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, Reglament regulador de l'Allotjament Turístic a la Comunitat Valenciana.
 9. Que disposa d'una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia equivalent per a cobrir els danys i perjuís que puguen provocar-s'en el desenvolupament de l'activitat. La quantia mínima del capital assegurat s'ajusta als plaus màximes declarades.

En el cas d'immobles situats en sòl no urbanitzable:

En lloc de l'informe citat en l'apartat c), amb caràcter previ a la seua inscripció en el Registre, hauran d'obtindre la declaració d'interés comunitari (DIC) que atribuïsca el corresponent ús i aprofitament turístic o, si és el cas, acreditar que s'ha obtingut la seua exempció, així com el corresponent instrument d'intervenció ambiental conforme a la legislació urbanística vigent

IMPORTANT

CESSAMENT de vivendes turístiques directament pels propietaris que no siguen titulars d'estes.

Els propietaris de vivendes turístiques registrades que vulguen tramitar el CESSAMENT DE L'ACTIVITAT de les seues vivendes quan no són titulars de les mateixes hauran de presentar un escrit en el qual S'IDENTIFIQUEN, identifiquen la vivenda i facen constar que el titular de la vivenda turística manca del requisit de la disponibilitat de la mateixa aportant la documentació que l'acredite (escriptura de propietat de l'immoble, contracte d'arrendament, autorització per a la gestió entre propietària i empresa o un altre títol vàlid a este efecte) i que sol·liciten el CESSAMENT DE L'ACTIVITAT DE LA VIVENDA EN EL REGISTRE DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

A través del següent enllaç: www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=G95565

Continguts relacionats