Normativa reguladora

Normativa reguladora

ORDRE 2/2023, de 14 de març, de 2023, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l’Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d’innovació, dins del pla d’impuls «Territoris innovadors». [2023/2927]

ORDRE 8/2022, de 17 de maig de 2022, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l’Administració local de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes d’innovació, dins del pla d’impuls «Territoris innovadors», i la convocatòria corresponent a l’exercici pressupostari 2022 [2022/4570]

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per la qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Llei 1/2015, de 6 de febrer, de Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions

Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

ORDRE 2/2022 de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d’alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. [2022/3454]

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2022, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’aprova la implementació del sistema informàtic PROPER i es regulen les actuacions administratives automatitzades de la Intervenció de la Generalitat Valenciana d’acord amb el que es preveu en l’Ordre 2/2022, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que regula les actuacions o tràmits d’alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. [2022/5754]