Presentació i contacte

Presentació i contacte

La Direcció General d'Internacionalització té com a missió principal el desenvolupament i foment del comerç exterior i la defensa de la internacionalització en el mercat global dels sectors empresarials de la Comunitat Valenciana.

Per a aconseguir aquests objectius, aquest àrea:
- Dissenya i executa programes destinats a incrementar la internacionalització i millorar la posició competitiva dels sectors productius de la Comunitat Valenciana en els mercats exteriors.
- Dirigeix les actuacions encaminades a la captació d'inversions que tinguen un major efecte multiplicador per a l'economia valenciana i que afavorisquen la creació de llocs de treball de manera directa o indirecta.
- Analitza i trasllada al teixit empresarial les tendències i claus de l'escenari internacional.
- Potència la col·laboració entre les diferents institucions de la Comunitat Valenciana implicades en processos d'internacionalització a fi d'aprofitar les sinergies existents.

Contacte


Direcció General d'Internacionalització
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2
C/ Democràcia, 77. 46018 València

Telèfons: 012- 963866000 - 961209537 - 961209540 - 961209397 

dg_internacionalizacion@gva.es