Registre d'Entitats Valencianes Socialment Responsables

Registre d'Entitats Valencianes Socialment Responsables

D'acord amb l'article 11.4 del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell), la Direcció General d'Economia Sostenible assumeix les competències en matèria de responsabilitat social que la legislació vigent atribuïsca a aquesta Conselleria.

El foment de la responsabilitat social corporativa és un eix clau en les estratègies de les administracions públiques, especialment per a la Generalitat Valenciana, per a impulsar el desenvolupament social i econòmic en el marc de l'economia valenciana, establint alternatives en l'àmbit empresarial i sectorial que configuren i determinen la transformació del model econòmic valencià i els seus sistemes productius cap a un model més just i sostenible. Seguint aquesta tendència, la Generalitat Valenciana va aprovar en 2018 la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de foment de la responsabilitat social.


Aquesta Llei va crear el Registre d'Entitats Valencianes Socialment Responsables, i el recentment aprovat DECRET 200/2022, de 25 de novembre, del Consell, pel qual es regula la responsabilitat social en les entitats valencianes (DOGV Num. 9485 / 07.12.2022), que entrarà en vigor el pròxim 7 de març de 2023:

- estableix el seu règim d'organització i funcionament;

- arbitra un sistema d'indicadors i de principis als quals haurà d'ajustar-se la redacció de la memòria;

- estableix el procediment de qualificació e inscripció en el citat Registre, així com el de renovació, el d'homologació, el de cancel·lació i el de revocació.

CORRECCIÓ d’errades del Decret 200/2022 (DOGV Num. 9514 / 18/01/2023).

 

ELEMENTS PRINCIPALS

- Registre d'Entitats Valencianes Socialment Responsables

- Memòria de responsabilitat social

- Autoavaluació

- Informe d'auditoria social

 

PROCEDIMENTS

- Qualificació

- Inscripció

- Renovació

- Homologació

- Cancel·lació

- Revocació

Enllaç al procediment (actualment deshabilitat, s'habilitarà una vegada entre en vigor el citat Decret): https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22976