Presentació i contacte

Presentació i contacte

La Direcció General d'Economia Sostenible exerceix les funcions en matèria d'estudi i avaluació de l'economia valenciana, d'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials, i la promoció de l'economia sostenible. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, promovent els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible que a aquest efecte es constituïsquen, en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes. A més exercirà les competències relatives a la supervisió de mediació d'assegurances i reassegurances privades, i les que, derivades de la normativa estatal en matèria d'assegurances, afecten la Comunitat Valenciana.

 

Indicadors bàsics de l'economia valenciana

 

Contacte

Informació General

Ciutat Administrativa 9 d'octubre. Torre 2. 
c/ Democràcia, 77 - 46018 València
Telèfons: 012 - 961 209 444
Correu electrònic:dgeconomia@gva.es