Visualització de contingut web

Competències

L'article 49.3.10 de l'Estatut d'Autonomia, estableix que és competència exclusiva de la Generalitat la matèria de mediació d'assegurances. Aquestes competències són titularitat de la Comunitat Valenciana, a qui correspon, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, i en el seu cas, en els termes que la mateixa establisca, el desenvolupament legislatiu i l'execució de la matèria d'assegurances.

La Direcció General d'Economia Sostenible ostenta les competències en matèria de mediació en virtut del Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.