Normativa

  • Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març
  • Estatut de l'Empleat Públic (Llei 7/2007, de 12 de abril) i articles no derogats de la Llei 7/1990, de 19 de juliol, d'Òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servici de les Administracions Públiques.
  • Llei 9/1987, de 12 de maig, d'Òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servici de les Administracions Públiques.

  • Reial Decret 1844/1994, de 9 de setembre , pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a Òrgans de Representació dels Treballadors en l'Empresa
  • Reial Decret 1846/1994, de 9 de setembre pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a Òrgans de Representació del Personal al Servici de l'Administració General de l'Estat
  • Orde 20/2014 de 28 de novembre , de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'establixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servici de l'Administració de la Generalitat. [2014/10998]
  • Orde 6/2015, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la que s'establixen els models oficials normalitzats, d'obligada utilització en els processos electorals als organs de representació dels treballadors i les treballadores en les empreses ubicades en la Comunitat Valenciana, així com del personal del Sector Públic de la Generalitat i de les diferents Administracions i Institucions Públiques ubicades en la mateixa.

  • Orde de 13 de setembre de 1994, de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials, per la qual s'estableixen les oficines públiques de registre d'actes d'eleccions sindicals, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
  • Resolució de 8 de juny de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'ordena la represa dels processos d'eleccions sindicals.