Preguntes freqüents sobre les ajudes directes en matèria d'artesania 2021. Pla Resistir

01. Quin tipus d'ajudes es convoquen?

Es convoquen ajudes directes per a donar suport als artesans, artesanes i pimes artesanes vinculats amb el món de la festa, afectats per la COVID-19, per reforçar la seua viabilitat econòmica i garantir la continuïtat d'aquestes empreses.

02. Quina és la quantia de les ajudes?

 • Cada ajuda tindrà un import màxim de 7.000,00 euros per als artesans, artesanes i pimes artesanes que complisquen els requisits exigits en el Decret Llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19, inclosos en algun dels oficis recollits en l'annex II.
 • En cas de no ser suficient el crèdit disponible per a atendre totes les sol·licituds formulades, es concediran les ajudes a prorrata entre totes les sol·licituds que reunisquen els requisits exigits.
 • Només es concedirà una ajuda per empresa, amb independència dels centres artesans o establiments comercials de què dispose, així com dels oficis artesans que tinga reconeguts mitjançant DQA.

03. Qui es pot beneficiar d'aquestes ajudes?

 • Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes els artesans, artesanes i pimes artesanes que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA), actualitzat degudament i expedit per la Generalitat, o un document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana o en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de sol·licitud d'aquestes ajudes, en algun dels oficis artesans indicats en l'annex II, sol·licitat, en tot cas, abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.
 • Així mateix, podran accedir a la condició de beneficiària les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, sense personalitat jurídica pròpia, que complisquen la resta de requisits exigits i estiguen en la situació que motiva la concessió de la subvenció.
 • En aquest cas, haurà de fer-se constar expressament en la sol·licitud l'import de subvenció a aplicar a cadascun dels membres de l'agrupació, que tindran igualment la consideració de beneficiàries i s'haurà d'aportar la documentació corresponent tant de l'agrupació o comunitat, com la de cadascú dels seus membres.

04. Quines condicions han de reunir les beneficiàries?

A més d'estar en possessió del document de qualificació artesana (DQA), actualitzat degudament i expedit per la Generalitat, o un document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana o en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de sol·licitud d'aquestes ajudes, en algun dels oficis artesans indicats en l'annex II, sol·licitat, en tot cas, abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda, les sol·licitants hauran de:

 1. Exercir la seua activitat a la Comunitat Valenciana, almenys des de l'1 de març de 2020.
 2. Haver patit una reducció d'almenys el 30% dels ingressos en l'exercici 2020 respecte a l'exercici 2019.
 3. No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003 i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

05. Les comunitats de béns poden beneficiar-se d'aquests ajudes?

 • Sí, sempre que complisquen la resta de requisits exigits i estiguen en la situació que motiva la concessió de la subvenció.
 • En aquest cas, hauran d'aportar tant la documentació corresponent a la comunitat de béns com la de cadascú dels comuners i nomenar un representant o apoderat únic de la comunitat amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiària, li corresponen.
 • Així mateix hauran de fer constar expressament en la sol·licitud l'import de la subvenció a aplicar a cadascun dels membres de la comunitat que tindran igualment la consideració de beneficiàries.
 • La comunitat no es podrà dissoldre fins que haja transcorregut el termini de prescripció que es preveu en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

06. On es pot sol·licitar o actualitzar el document de qualificació artesana (DQA)?

L'obtenció i renovació del document de qualificació artesana (DQA) es pot sol·licitar en el Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana a través de la seua pàgina web:

https://www.centroartesaniacv.com/

o en el corresponent tràmit de la guia prop:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=381

07. Què passa si no tinc el document de qualificació artesana?

Es denegaran les sol·licituds que no aconseguisquen el reconeixement d'artesà o artesana mitjançant el document de qualificació artesana (DQA) o document equivalent o l'hagen sol·licitat i estiguen en condició d'obtindre'l abans de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda.

08. Quin és el termini per a presentar les sol·lcituds?

El termini per a la presentació de les sol·licutuds s'iniciarà l'1 de març de 2021 i finalitzarà el 15 de març de 2021.

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el 1 de marzo de 2021 y finalizará el 15 de marzo de 2021.

09. Com puc presentar la meua sol·licitud?

La sol·licitud s'haurà de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a l'efecte en la guía prop:

 • Ayudas urgentes en materia de artesanía como consecuencia de la COVID-19 (CMARTE). Plan Resistir. Artesanía: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21480&version=amp
 • Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del que es descriu ací, serà inadmesa.
 • Per a la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
 • Només es presentarà una sol·licitud per empresa.

10. Tinc problemes en accedir a la plataforma web, el sistema no respon o no reconeix el certificat digital.

 • Ha de posar-se en contacte amb els serveis informàtics de la GVA i enviar-los una captura de pantalla del problema que apareix en l'ordinador, explicant la consulta corresponent al següent correu: generalitat_en_red@gva.es

11. Quina documentació he d'aportar juntament amb la sol·licitud?

Juntament amb la sol·licitud, s'haurà d'aportar la documentació següent:

 • Annex a la sol·licitud de subvenció (segons el model normalitzat ANEXMART disponible en el corresponent tràmit telemàtic).
 • Model de domiciliació bancària.
 • Declaració d'ajudes de minimis.
 • Documentació equivalent al document de qualificació artesana (DQA) actualitzat, emés per una altra administració pública diferent de la Generalitat Valenciana, que acredite la seua condició artesana, o justificació d'haver presentat sol·licitud per a obtindre aquest reconeixement.
 • Quan es tracte d'una persona jurídica, documentació acreditativa i identificativa.
 • Acreditació de la representació (en el seu cas).
 • Certificat expedit per la AEAT sobre l'impost d'activitats econòmiques o còpia de l'acta censal.

IMPORTANT:

Cal omplir correctament tots els apartats tant de la sol·licitud general de subvenció com de l'annex a la sol·licitud de subvenció (ANEXMART) que es troba en el tràmit corresponent i revisar que estan marcades correctament totes les caselles referents a l'autorització de la consulta de dades per part de la conselleria competent en matèria d'artesania (marcades en cas d'autorització o no marcades en cas d'oposició). En cas contrari caldrà aportar la documentació que acredite les dades corresponents.

12. Com puc aportar documentació una vegada presentada la sol·licitud?

 • L'aportació de documentació a un expedient obert es realitzarà a través del següent enllaç.

13. Aquestes ajudes són compatibles amb altres ajudes que hagen sigut sol·licitades a aquesta o unes altres administracions públiques?

 • Aquestes subvencions seran compatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o entitats públiques o privades, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
 • Cal tindre en compte que aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament UE 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i la seua aplicació suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió) no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

14. Quin criteri se seguirà per a concedir les ajudes?

 • Les ajudes es concediran a totes les sol·licitants que complisquen els requisits exigits en el Decret Llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19, tenint en compte que en cas de no ser suficient el crèdit disponible per a atendre totes les sol·licituds formulades, es concediran les ajudes a prorrata entre totes les sol·licituds que reunisquen els requisits exigits.
 • Només es concedirà una ajuda per empresa, amb independència dels centres artesans o establiments comercials de què dispose l'empresa, així com dels oficis artesans que tinga reconeguts mitjançant DQA o document equivalent.

15. Com es notifica la concessió o desestimació de les ajudes sol·licitades?

 • La resolució de concessió o desestimació de les ajudes es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en l'apartat corresponent a ajudes i subvencions.

16. És obligatori donar publicitat a la subvenció?

 • Sí. Haurà de publicitar en la seua pàgina web, si la tinguera, l'obtenció d'aquesta subvenció, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut ajudes o subvencions públiques per una quantia superior a 10.000 euros. En cas contrari, es procedirà al reintegrament de la subvenció.

 

 • En cas que les ajudes es financen amb fons procedents de la Unió Europea (fons FEDER), s'inclouran en la resolució obligacions de publicitat addicionals a realitzar per les persones beneficiàries.

17. Cal presentar alguna documentació justificativa posterior a la concessió de les ajudes?

 • La concessió d'aquestes subvencions no requerirà una altra justificació que la indicada en la base tercera (persones beneficiàries i requisits), sense perjudici dels controls que s'efectuen amb posterioritat, que s'estendran a la totalitat de les beneficiàries.

18. Què passa si no puc mantindre la meua activitat durant els períodes exigits en la convocatòria?

 • D'acord amb la base novena del Decret Llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19, serà obligació de la persona beneficiària mantindre l'activitat artesana durant, almenys dotze mesos, a comptar des del dia de la concessió de la subvenció.

 

 • En cas d'incompliment, es procedirà al reintegrament de la subvenció percebuda.

19. Quins són els oficis artesans que es poden acollir a aquestes ajudes?

Són els oficis indicats en l'annex II del Decret Llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19.

 • Ventaller/a
 • Espardenyer/a
 • Artista faller/a i foguerer/a
 • Bastoner/a
 • Brodador/a
 • Boter/a
 • Calceter/a
 • Camiser/a a mida
 • Cerer/a
 • Constructor/a d'instruments de corda, vent i percussió
 • Cotillaire
 • Decorador/a de teles (estampador/a)
 • Daurador/a
 • Rander/a
 • Encastador/a
 • Espaser/a
 • Fabricant de mobles i altres objectes de vímet, canya, palma i similars. En aquest cas només per a elaboradors/elaboradores de palmes artístiques fetes amb fulles de palmera
 • Florista artesà o artesana
 • Ganxeter/a
 • Baster/a
 • Llander/a
 • Joier/a
 • Maquetista
 • Modista a mida
 • Orfebre
 • Pelleter/a a mida
 • Escrivà/ana
 • Pirotècnic/a
 • Argenter/a
 • Repujador/a de cuir
 • Repujador/a de metalls
 • Sastre/a a mida
 • Barreter/a a mida
 • Teixidor/a
 • Tintorer/a artesà o artesana
 • Sabater/a a mida
 • Bunyoler/a xurrer/a artesà/artesana

20. Com puc realitzar un consulta sobre les noves ajudes per la COVID-19 en matèria de comerç i artesania?

 • Les consultes es realitzaran a través de la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es
 • En qualsevol cas, NO es proporcionarà informació sobre expedients oberts a través d'aquesta adreça de correu electrònic.
 • També pot consultar les Guies Prop de les ajudes, així com el contingut íntegre del Decret Llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19.