COVID-19: Preguntes i respostes més freqüents sobre comerç (FAQ). Nova Normalitat

03. Circulació de la ciutadania

A) A l'interior de la Comunitat Valenciana

Queda limitada la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana, llevat que s'haja de realitzar alguna de les activitats següents:

 1. Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat.
 2. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 3. Assistència a centres d'atenció veterinària per motius d'urgència.
 4. Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 5. Retorn al lloc de residència habitual després de realitzar algunes de les activitats d'aquest apartat.
 6. Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 7. Desenvolupament d'activitats cinegètiques vinculades al control de la sobreabundància d'espècies cinegètiques que puguen causar danys als ecosistemes en els cicles productius de l'agricultura i la ramaderia i en la seguretat viària.
 8. Per causa de força major o situació de necessitat.
 9. Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada com cal.
 10. Proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei, quan resulte necessari per a la realització de les activitats dels paràgrafs anteriors.

B) Desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana

Es limita l'entrada i l'eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, excepte per a aquells desplaçaments, justificats adequadament que es produïsquen per algun dels motius següents:

 1. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 2. Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 3. Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 4. Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
 5. Assistència i cura de persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables, proveïment de carburant en territoris limítrofs.
 6. Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.
 7. Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
 8. Renovacions de permisos i documentació oficial, i també altres tràmits administratius inajornables.
 9. Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 10. Desplaçaments d'esportistes, entrenadors, jutges o àrbitres federats per a realitzar activitats esportives federades de competició oficial, acreditats degudament mitjançant la llicència esportiva o el certificat federatiu.
 11. Per causa de força major o situació de necessitat.
 12. Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada com cal.

04. Mesures de seguretat, autoprotecció i distanciament

Amb caràcter general, seran aplicables a tots els establiments, locals de negoci, instal·lacions i espais d'ús públic i activitats de caràcter públic les mesures d'higiene i prevenció següents:

a) S'ha d'assegurar que s'adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels establiments, locals, instal·lacions o espais.

 • En les tasques de neteja i desinfecció s'ha de prestar atenció especial a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors i altres elements de similars característiques, d'acord amb les pautes  següents:
 • S'han d'utilitzar desinfectants com dilució de lleixiu (1,50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat, autoritzats i registrats com cal. En l'ús d'aquest producte s'han de respectar les indicacions de l'etiqueta.
 • Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats s'han de rebutjar de manera segura, i s'han de llavar les mans.
 • Les mesures de neteja s'han d'estendre a zones privades del personal treballador, com vestidors, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.

b) Així mateix, quan existisquen llocs de treball compartits per més d'una persona treballadora, s'han d'establir els mecanismes i processos oportuns per a garantir la higienització d'aquests llocs. S'ha de procurar que els equips o les eines emprats siguen personals i intransferibles, o que les parts en contacte directe amb el cos de la persona disposen d'elements substituïbles. En el cas d'aquells equips que hagen de ser manipulats per personal diferent, s'ha de procurar la disponibilitat de materials de protecció o l'ús de manera recurrent de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb caràcter previ i posterior a l'ús.

c) En el cas que s'empren uniformes o roba de treball, s'ha de llavar i desinfectar regularment.

d) Les instal·lacions s'han de ventilar periòdicament i, com a mínim, de manera diària i durant el temps necessari per a permetre la renovació de l'aire.

e) Quan els centres, les entitats, els locals i els establiments disposen d'ascensor o muntacàrregues, s'han d'utilitzar preferentment les escales. Quan siga necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima ha de ser d'una persona, llevat que es tracte de persones convivents o que empren màscares totes les persones ocupants.

f) L'ocupació màxima per a l'ús de lavabos, vestidors, emprovadors, sales de lactància o similars per part de la clientela, personal visitant o persones usuàries és d'una persona per a espais de fins a quatre metres quadrats, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència; en aquest cas, també es permetrà que els utilitze l'acompanyant. Per a lavabos de més de quatre metres quadrats que compten amb més d'una cabina o urinari, l'ocupació màxima és del cinquanta per cent del nombre de cabines i urinaris que tinga l'estança, i s'ha de mantindre, durant l'ús, la distància de seguretat interpersonal. Ha de reforçar-se la neteja i desinfecció dels espais esmentats, i garantir-ne sempre l'estat de salubritat i higiene.

g) S'ha de promoure el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposen contacte físic entre dispositius, així com la neteja i desinfecció dels equips.

h) Cal disposar de papereres amb pedal i tapa per a depositar mocadorets i qualsevol altre material d'un sol ús, aquestes han de netejar-se sovint, almenys una vegada al dia.

i) Aquells materials que siguen subministrats a les persones usuàries durant el desenvolupament de l'activitat i que siguen d'ús compartit han de desinfectar-se després de cada ús.

05. Mesures per a les accions comercials o de promoció

Les accions comercials o de promoció dels establiments comercials han de ser acompanyades de mesures per a assegurar que no es generen aglomeracions que impedisquen el manteniment de la distància de seguretat, el compliment dels límits d'aforament, o la resta de mesures establides. S'han d'adoptar mesures per a evitar-les, incloent el cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si resultara necessari.

06. Quins establiments comercials poden obrir al públic?

Tots els establiments comercials amb independència de la seua superfície útil d'exposició i venda al públic, sempre que complisquen aquestes condicions, que son d'aplicació des del 8 al 30 de juny, ambdós inclosos:

1. Els locals comercials i les superfícies comercials podran desenvolupar l'activitat comercial en el seu horari habitual.

2. Aquells establiments destinats a la venda de productes de primera necessitat (bàsicament alimentació i productes farmacèutics) que tingueren un horari autoritzat superior de tancament, podran mantindre el mateix, únicament per a la venda d'aquests productes.

3. Haurà de limitar-se l'aforament en cadascun dels establiments i locals comercials al 75%. En el cas d'establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clientela en cadascuna d'elles, haurà de guardar aquesta mateixa proporció.

L'aforament màxim permés estarà visible en l'entrada.

4. Tots els establiments i locals comercials i d'activitats de serveis professionals que disposen d'aparcaments o espais destinats a l'estacionament de vehicles dels seus clients, reduiran al 75% la capacitat d'aquests aparcaments i espais.

07. Mesures addicionals d'higiene en els establiments i locals amb obertura al públic

A més de les mesures generals d'higiene i prevenció, els establiments i locals que òbriguen al públic han de dur a terme, almenys una vegada al dia, la neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb atenció especial a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents, i també les mesures següents:

 1. S'ha de revisar sovint el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta dels lavabos.
 2. Durant tot el procés d'atenció a la persona usuària o consumidora ha de mantindre's la distància de seguretat interpersonal amb el personal de venda o proveïdor de serveis, que pot ser d'un metre quan es compte amb elements de protecció o barrera. En el cas de serveis que no permeten el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, s'ha d'utilitzar l'equip de protecció adequat al nivell de risc que assegure la protecció tant del personal com de la clientela.
 3. Ha d'assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat entre els clients o les clientes o les persones usuàries, amb marques en el sòl o mitjançant l'ús de balises, cartells o senyalització. Poden establir-se itineraris per a dirigir la circulació de la clientela o les persones usuàries, per a evitar aglomeracions i previndre contactes.
 4. Han de posar-se dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, en condicions d'ús, autoritzats i registrats degudament, a la disposició del públic en llocs accessibles i visibles, i, en tot cas, a l'entrada del local o establiment.
 5. No es poden posar a la disposició del públic productes d'ús i prova que impliquen manipulació directa per successives persones clients o usuàries, sense la supervisió de manera permanent del personal que ha de desinfectar-los després de la manipulació del producte per cada persona clienta o usuària.
 6. En els establiments del sector tèxtil, d'arranjaments de roba i similars els emprovadors han de ser utilitzats per una única persona i s'ha de fer una neteja i desinfecció freqüents. Quan la persona usuària s'emprove una peça que no adquirisca, la peça ha de ser higienitzada abans de ser facilitada a altres clients o clientes. Aquesta mesura és també aplicable a les devolucions de peces.
 7. En el cas d'utilització d'objectes que s'intercanvien entre els clients o les clientes o persones usuàries, s'ha de procurar l'ús, de manera recurrent, de gels hidroalcohòlics o desinfectants abans i després de l'ús. A més, s'han d'establir els mecanismes i processos oportuns per a garantir la higienització d'aquests objectes.
 8. S'han de fer la neteja i la desinfecció freqüents de qualsevol mena de dispositiu, així com de cadires, taules o qualsevol altre mobiliari o superfície de contacte que ocupen diferents persones usuàries.
 9. Quan l'establiment compte amb dispositius de venda i cobrament automàtics, màquines expenedores i de cobrament, bugaderies, autoservei i altres similars s'ha d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció adequades de les màquines, i també informar de l'ús correcte d'aquests mitjançant cartells informatius.
 10. En els establiments que disposen d'aparcaments propis per al personal i per a la clientela, quan l'accés a les instal·lacions amb els lectors de tiquets i targetes de persones treballadores, no puga realitzar-se de manera automàtica sense contacte, ha de ser substituït per un control manual i continu per part del personal de seguretat, per a seguir millor de les normes d'aforament. En el seu cas, i llevat que estrictes motius de seguretat recomanen el contrari, les portes que es troben en el recorregut entre el pàrquing i l'accés als establiments o els vestuaris de les treballadores i treballadors romandran obertes per a evitar la manipulació dels mecanismes d'obertura.

08. Centres i parcs comercials

Del 8 al 30 de juny, ambdós inclosos:

1. Amb caràcter general podran desenvolupar l'activitat comercial en el seu horari habitual.

2. Aquells locals destinats a la venda de productes de primera necessitat (bàsicament alimentació i productes farmacèutics) que tingueren un horari autoritzat superior de tancament, podran mantindre el mateix, únicament per a la venda d'aquests productes.

3. Ha de limitar-se l'aforament de l'establiment comercial col·lectiu (centre o parc comercial) i de cadascun dels seus locals comercials, al 75 %.

4. No està permés l'ús de zones comunes i recreatives de parcs comercials, excepte per al trànsit entre establiments comercials.

5. Tots els establiments i locals comercials i d'activitats de serveis professionals que disposen d'aparcaments o espais destinats a l'estacionament de vehicles dels seus clients, reduiran al 75 % la capacitat d'aquests aparcaments i espais.

09. Mesures addicionals d'higiene i prevenció en els centres i parcs comercials

A més de les mesures generals d'higiene i prevenció, els centres i parcs comercials han de complir les condicions següents:

 1. L'ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família. El seu ús haurà de ser controlat pel personal d'aquests, i haurà de reforçar-se la seua neteja i desinfecció, i garantir sempre el seu estat de salubritat i higiene.
 2. S'ha de procedir diàriament a la neteja i desinfecció de les zones comunes i zones recreatives, així com a la neteja regular durant l'horari d'obertura, i prestar especial atenció a les àrees de contacte com ara sòls, taulells, jocs de les zones infantils i bancs o cadires.
 3. El personal de seguretat vetlarà perquè es respecte la distància de seguretat interpersonal i evitarà la formació de grups nombrosos i aglomeracions. S'ha de prestar especial atenció a les zones d'escales mecàniques, ascensors, zones comunes de pas i zones recreatives.
 4. En la zona d'aparcament, a més de la desinfecció continuada dels punts de contacte habituals i posada a disposició a l'abast del client o la clienta de gel hidroalcohòlic, es fomentarà el pagament per mitjans electrònics.
 5. En cas necessari, s'utilitzaran tanques o sistemes de senyalització equivalents per a un millor control dels accessos per a evitar qualsevol aglomeració. Preferiblement, sempre que el centre o parc comercial dispose de dos o més accessos, es podrà establir un ús diferenciat per a l'entrada i l'eixida.
 6. S'hauran d'establir sistemes que permeten el recompte i control de l'aforament.

10. I els mercats de venda no sedentària?

Es poden instal·lar fins a un màxim del 75% dels llocs habitualment autoritzats, i es pot augmentar l'espai disponible, de manera que es produïsca un efecte equivalent per a garantir que es mantinga la distància de seguretat i s'eviten les aglomeracions. O alternativament es pot optar per la limitació i el control de l'aforament al 75% de la capacitat sense limitar el nombre de llocs.

Els espais habilitats per a la celebració d'aquests mercats han d'estar delimitats amb cintes d'obres, tanca o qualsevol altre mitjà que permeta marcar de manera clara els límits de l'espai, de manera que permeta limitar l'afluència de clients i clientes i s'assegure l'aforament permés. Es pot establir un ús diferenciat per a l'entrada i l'eixida.

Els ajuntaments han d'establir els requisits de distanciament entre llocs amb l'objectiu de mantindre la distància de seguretat entre treballadors, clients i vianants, els quals hauran de fer ús de la màscara en tot moment.

Una vegada finalitzada l'activitat de venda i recollits tots els llocs s'ha de fer la neteja i la desinfecció de sòls i superfícies de tot el recinte on s'haja desenvolupat el mercat, i també dels accessos i de les zones d'eixida.

S'han de respectar les mesures d'higiene comunes a totes les activitats, les mesures addicionals d'higiene en els establiments i locals amb obertura al públic; recollides en l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19.

En el seu cas, l'aforament màxim permés ha d'estar visible a l'entrada, i s'ha de tancar perimetralment amb control d'aforament. Protocol i guia de bones pràctiques dirigida a l'activitat dels mercats de venda no sedentària.

 

11. De quina manera poden obrir al públic bars i restaurants?

Des del 8 al 30 de juny, ambdós inclosos:

1. Els establiments i activitat d'hostaleria i restauració: bars, cafeteries i restaurants hauran d'estar tancats en l'horari que autoritze la seua llicència d'activitat, i, en tot cas, a les 01.00 hores, sense que puguen acceptar comandes a partir de les 00.30 hores.

En aquests establiments, l'aforament permés a l'interior de local és del 50%, sempre respectant un compliment estricte de les mesures de ventilació i climatització en espais interiors.

A les terrasses a l'aire lliure l'aforament és del 100%. Es considera «terrasses a l'aire lliure», tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

En tots els casos, l'ocupació de taules ha de ser d'un màxim de 10 persones per taula o agrupacions de taules, llevat que siguen convivents.

La distància entre taules ha de ser d'1,5 m en l'exterior (terrassa) i 2 m a l'interior del local.

No queda permés en els establiments de restauració i hostaleria:

 • L'ús de la barra.
 • Fumar.
 • L'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, pipes o assimilats inclosos cigarrets electrònics o vapeo en espais a l'aire lliure o tancats.
 • El ball, ni en interiors ni en exteriors, ni la realització de karaokes i actuacions esporàdiques o amateurs de cant. Amb cita prèvia, es podran dur a terme durant l'horari el que era l'horari d'obertura habitual de l'establiment, les activitats de servei a domicili, o de recollida de menjar i/o beguda.

2. Queden exceptuats del límit horari de tancament els establiments de restauració considerats essencials:

Situats en hospitals i clíniques, per a ús de professionals i acompanyants i familiars de pacients.

 • Serveis d'hostaleria i restauració d'establiments hotelers i allotjaments turístics, per a ús exclusiu de la clientela allotjada en aquests.
 • Serveis d'hostaleria i restauració situats en empreses i llocs de treball, per a ús exclusiu per al personal emprat. 
 • Serveis d'hostaleria en centres educatius, centres residencials i ambulatoris.
 • Serveis de restauració en àrees de servei de vies de comunicació, o en llocs que es troben pròxims o confrontants a les carreteres, i que presten servei de manera habitual als transportistes, al personal pertanyent a serveis essencials i al personal de manteniments de carreteres.

A partir de la conclusió de l'horari establit per a establiments de restauració i hostaleria, aquests podran continuar la seua activitat sol i exclusivament per a les persones usuàries d'aquests, fins al seu horari de tancament habitual.

3. Es permet l'activitat de discoteques, sales de ball i bars de copes amb actuacions musicals en directe i sense, pubs, cibercafé, cafés teatre, cafés concerte i cafés cantant, en els següents termes:

 • El consum de begudes i aliments, tant en zones interiors com exteriors, es farà assegut en taules, i caldrà assegurar el manteniment de la deguda distància de seguretat d'un mínim d'1,5 metres entre les cadires de diferents taules. L'ús de mascareta serà necessari quan no s'estiga consumint.
 • No es podrà superar el 50 % d'aforament màxim a l'interior del local. Les terrasses a l'aire lliure d'aquests establiments podran ocupar la totalitat de les taules permeses sempre assegurant la distància de seguretat d'un mínim d'1,5 metres entre taules. L'aforament màxim permés ha d'estar visible a l'entrada.
 • L'ocupació de les taules serà d'un màxim de sis persones per taula en interior, i de deu persones per taula en exterior.
 • L'horari de tancament serà el que autoritze la llicència d'activitat de l'establiment, i, en tot cas, hauran d'estar tancats a les 02.00 hores.
 • S'hauran de respectar totes les mesures generals i addicionals d'higiene.
 • No es permet el ball ni interiors ni exteriors, ni la realització de karaokes i actuacions esporàdiques o amateurs de cant; estan permeses les actuacions professionals de grups musicals i discjòqueis, sempre assegurant ventilació suficient i una distància de seguretat d'almenys 2 metres entre músics i públic en el cas de cantants i instruments de vent.
 • No es permet fumar, ni l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, pipes o assimilats inclosos cigarrets electrònics o vapeig, en espais a l'aire lliure o tancats.

4. Es permet l'obertura dels establiments i espais dedicats a activitats recreatives i d'atzar, entre els quals s'inclouen, casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d'atzar, salons de joc, tómboles i salons cíber, observant l'horari de tancament establit per als establiments de restauració i hostaleria, així com la resta de les mesures, aforament i limitacions previstes per a aquests establiments.

12. Mesures addicionals d'higiene en els establiments d'hostaleria i restauració

A més de les mesures generals d'higiene i prevenció, els establiments d'hostaleria i restauració han de respectar les condicions següents:

 1. Neteja i desinfecció de l'equipament, en particular taules, cadires, barra, així com qualsevol altra superfície de contacte, de manera freqüent.
 2. Es prioritzarà la utilització d'estovalles d'un sol ús. En el cas que això no fóra possible, s'ha d'evitar l'ús de les mateixes estovalles o estalvis amb diferents clients o clientes, i s'ha d'optar per materials i solucions que faciliten el seu canvi entre serveis i la seua rentada mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus.
 3. Es procurarà evitar la utilització de cartes d'ús comú, i es promourà l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.
 4. Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, jocs de coberts o estovalles, entre altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fóra possible, lluny de zones de pas de la clientela i dels treballadors i treballadores.
 5. Es prioritzarà l'ús de productes monodosi d'un sol ús, o el seu servei en altres formats sota petició del client, per a dispensació de tovallons, escuradents, vinagreres, setrills i altres utensilis similars.
 6. En els establiments que compten amb zones d'autoservei, s'ha d'evitar la manipulació directa dels productes per part de la clientela, per la qual cosa haurà de prestar el servei el personal de l'establiment excepte en el cas que es tracte de productes envasats prèviament.
 7. El personal que realitze el servei en taula i en barra ha de procurar mantindre la distància de seguretat amb el client o la clienta i aplicar els procediments d'higiene i prevenció necessaris per a evitar el risc de contagi. En qualsevol cas, serà obligatori l'ús de mascareta per al personal en l'atenció al públic.