Protecció de Dades

Protecció de Dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME.
C/ de la Democràcia, 77
46018 - València
DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DE DADES En tot cas, les persones sol·licitants podran contactar amb el Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat per mitjà del correu electrònic dpd@gva.es, o de l'adreça postal:
Presidència de la G.V.
Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat
Passeig de l'Albereda, 16
46010 - València
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal incloses en els tractaments d'aquesta Conselleria.
EXERCICI DE DRETS

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, ha d'aportat la documentació acreditativa de la identitat i representació. A més podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç:
http://www.gva.es/va/proc19970

RECLAMACIÓ DAVANT L'AEPD En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
https://www.aepd.es/

 

Més informació sobre Protecció de Dades

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT - Totes les activitats de tractament

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT - Totes les activitats de tractament

GENERAL

01. Contractació

02. Arxiu General de la Conselleria

03. Gestió econòmica i pressupostària

04. Subvencions o ajudes econòmiques

05. Agenda de contactes, protocol i òrgans col·legiats

06. Registre d'Entrada i Eixida

07. Selecció i promoció del personal.

08. Gestió de Recursos Humans

09. Atenció i informació a la ciutadania

10. Atenció Dret Accés a la Informació Pública

11. Atenció de Drets en Protecció de Dades

12. Notificacions de Bretxes de Seguretat en Protecció de Dades

13. Consultes, queixes, suggeriments i agraïments

14. Control d'accés a les instal·lacions

15. Videovigilància

16. Procediments de Responsabilitat Patrimonial

17. Expropiacions

COMERÇ

01. Eleccions Cambres de Comerç

02. Òrgans de participació

03. Comissió de preus

04. Expedients en Comerç

05. Inspecció i sanció en matèria de Comerç, Consum i Artesania

06. Xarxa d'Alertes

CONSUM

01. Juntes Arbitrals

02. Registre públic d'associacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana

03. Gestió de concursos en matèria de consum

04. Formació sobre consum

05. Reclamacions de consum

06. Acreditacions OMIC y AFIC

INTERNACIONALITZACIÓ

01. Internacionalització

ENERGIA

01. Expedients de Energia

02. Reclamacions d'Energia

03. Registre de proveïdors de servicis energètics

04. Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica

05. Registre d'Empreses de Venda i Assistència Tècnica d'equips i instal·lacions de RAIGS X

06. Inspecció i Sanció en matèria d'Energia

07.Inscripció en el Registre Especial d'Equips i Instal·lacions de Raigs X

INDÚSTRIA

01. Establiments industrials

02. Registre d'Instal·lacions i Instal·ladors en matèria de Seguretat Industrial

03. Gestió Agents de Control Metrològic

04. Control de laboratoris de Metalls Preciosos

05. Transport de mercaderies peribles i perilloses per carretera

06. Estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles

07. Carnets professionals i certificacions acreditatives en matèria de seguretat industrial

08. Autorització de centres de formació

09. Catalogació de Vehicles Històrics

10. Inspecció i Sanció en Indústria

11. Àrees industrials de la Comunitat Valenciana

MINES

01. Expedients de Mines i Pirotècnia

02. Registre de Drets Miners

03. Registre de personal habilitat per a treballar en les mines

04. Entitats de control i entitats col·laboradores de l'administració

05. Obres subterrànies i instal·lacions elevadores d'aigües

EMPRENEDORIA

01. Foment de l`emprenedoria

INNOVACIÓ

01. Bono social de telefonia i internet

TURISME

01. Registre  de Turisme de la Comunitat Valenciana

02. Guia oficial de turisme de la Comunitat Valenciana

03. Dispenses de requisits i condicions mínimes d'establiments d'allotjament

04. Empreses turístiques de serveis complementaris

05. Expedients sancionadors en matèria de Turisme (SANTUR)

06. Reclamacions Turisme (DEPETUR)