Nota de premsa

El 31 de juliol finalitza el termini per a acollir-se a les ajudes de l'Ivace a la rehabilitació energètica en edificis de la Comunitat

17/07/2021

- Es donen suport a les mesures d'eficiència energètica en façanes, instal·lacions tèrmiques i il·luminació que comporten una millora de la lletra de qualificació energètica
- Poden accedir particulars, comunitats de propietaris, comunitats energètiques i empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, entre altresEl termini per a poder accedir a les ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) per a dur a terme actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, finalitzarà el pròxim 31 de juliol de 2021.

L'objectiu d'aquest programa, dotat amb prop de 26 milions d'euros, és donar un impuls a la sostenibilitat de l'edificació existent en la Comunitat, mitjançant actuacions de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica (façanes), actuacions de millora de l'eficiència energètica i d'utilització d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com actuacions de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.

Per a poder beneficiar-se de les ajudes, les accions que es realitzen han de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica de l'habitatge o edifici que es rehabilite. Aquest augment de lletra de qualificació energètica implica que un edifici d'habitatges reduirà el seu consum d'energia al voltant d'un 30%, segons les dades d'Ivace Energia. Les ajudes seran com a mínim d'un 25% -35% de la inversió energètica i eficientment realitzada.

Cal recordar que els habitatges compten amb una etiqueta energètica que determina el comportament energètic i que abasta de la A ( més eficient) a G (menys eficient). El 26% del parc d'habitatges de la Comunitat registrat per l'Ivace correspon a habitatges amb les lletres F i G, les més ineficients, i si s'inclou la lletra e ascendeix a un 86%, la qual cosa dóna una idea de l'enorme potencial existent en aquest àmbit.

Poden beneficiar-se tant els particulars, com a comunitats de propietaris, comunitats energètiques, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, empreses de serveis energètics (ESE), entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques.

A més, el programa pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d'energies renovables o comunitats ciutadanes d'energia, per la qual cosa també podran accedir a aquestes ajudes, que a més comptaran una ajuda addicional de fins a un 20%.

Els fons procedeixen del Programa PREE Comunitat Valenciana de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi energètic (IDAE) i la unitat d'Energia d'lvace és l'encarregada de convocar, tramitar, gestionar i concedir aquestes ajudes en la Comunitat Valenciana.

Aquestes ajudes podran ser cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa Operatiu pluriregional d'Espanya 2014-2020 (POPE).

Quantia de les ajudes

La quantia de les ajudes oscil·la entre el 25% i el 35% en funció de la mena d'actuació i de l'ús de l'edifici. A aquesta ajuda es pot sumar una ajuda addicional per criteri social, eficiència energètica o per actuació integrada. D'aquesta manera, el percentatge d'ajuda pot arribar a aconseguir fins al 85% del cost.

En el cas del criteri social, l'ajuda es pot incrementar en els edificis d'habitatges de protecció pública o situats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals.

Quant a l'ajuda addicional per eficiència energètica s'aplica en actuacions que eleven la qualificació energètica de l'edifici per a obtindre una classe energètica «A» o «B», en l'escala de CO?, o bé, incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida.

Finalment, l'ajuda addicional per actuació integrada, s'aplica en els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d'actuació sempre que una d'elles siga sobre l'envolupant tèrmica.

Tenen també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.

Accions susceptibles de suport

Quan les accions susceptibles de suport, s'enquadren en tres categories: millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica (façanes), millora de l'eficiència energètica i d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària i millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.

Les actuacions subvencionables incloses en cadascuna de les tipologies es poden dur a terme en edificis destinats a habitatge unifamiliar, residencial col·lectiva d'habitatge, qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)

Així mateix, les actuacions subvencionables es poden realitzar en edificis complets existents o sobre una o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerades individualment o com a parts d'un edifici existent.

Amb caràcter general, les actuacions objecte d'ajuda han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2 /m² any), respecte a la qualificació energètica inicial de l'edifici.

No són actuacions subvencionables les que realitzen en edificis construïts l'any 2007 o posterior aquells en els quals suposen una ampliació, en els quals s'incremente la superfície o volum construït o quan comporten un canvi d'ús de l'edifici.