Funcions

Funcions

Presentació i funcions

En cada Conselleria hi ha una Unitat d'Igualtat que s'encarrega de vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes, determinar les accions bàsiques que han de ser implementades i realitzar informes específics, entre altres, memòries d'impacte de gènere o assessorament per a l'elaboració dels plans d'igualtat.


A més, observen el III Pla d'Igualtat, que té com a objectiu general aconseguir la igualtat efectiva en l'ocupació pública mitjançant la promoció, l'enfortiment i el desenvolupament de la plena igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes i l'eliminació de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.


El dia 28 d'agost de 2015, el Consell, a proposta de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, va aprovar l'acord per a la implantació de les Unitats d'Igualtat en tots els departaments en els quals s'organitza l'Administració de la Generalitat Valenciana.


Les funcions de les Unitats d'Igualtat son les següents:
a) Vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes.
b) Dur a terme el seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes.
c) Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.
d) Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes, subvencions, convenis, acords, gestió de recursos humans i qualsevol altra actuació que es duga a terme en l'àmbit de les seues competències, així com analitzar l'impacte dels resultats que han tingut respecte al gènere la seua realització.
e) Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.
f) Recaptar la informació estadística generada per l'activitat del departament i assessorar en relació amb la seua elaboració, així com realitzar l'anàlisi, seguiment i control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.
g) Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones, en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i homes.
h) Assessorar en l'elaboració dels plans d'igualtat previstos en la normativa de funció pública valenciana, col·laborar en la seua avaluació i proposar l'adopció de mesures correctores.
i) Impulsar la formació i sensibilització del personal del seu departament en relació amb l'abast i significat del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, mitjançant la formulació de propostes d'accions formatives a la Direcció General d'Institut Valencià de les Dones.
j) Impulsar i proposar mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que pateixen discriminació múltiple.
k) Promoure i impulsar el desenvolupament de les mesures de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar que s'adopten des de la Conselleria amb competències en funció pública.


La Llei 9/2003, de la generalitat, per a  la igualtat entre dones i Homes, en l'article 4 bis, estableix que l'obligatorietat d'incorporar un informe d'impacte per raó de gènere en els projectes normatius que elaborarà el departament o centre directiu que propose l'avantprojecte. 

En el Reial decret 931/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu, en el seu article 2 s'indiquen els apartats que ha de contindre la Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu; en l'apartat 1 lletra f del mateix article s'estableix que un dels apartats és "Impacte per raó de gènere, en la infància i adolescència i en la família. L'impacte de gènere analitzarà i valorarà els resultats que es puguen seguir de l'aprovació del projecte des de la perspectiva de l'eliminació de desigualtats i de la seua contribució a la consecució dels objectius d'igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes, a partir dels indicadors de situació de partida, de previsió de resultats i de previsió d'impacte recollits en la Guia Metodològica. Així mateix, es realitzarà una anàlisi dels impactes en la infància i adolescència, i en la família".


L'ORDRE 9/2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2022 recull la incorporació de la perspectiva de gènere en els pressupostos amb un procés de millora de coordinació i procediment respecte a exercicis anteriors, en l'elaboració de l'Informe d'Impacte de Gènere en els pressupostos de la Generalitat. La integració de la perspectiva de gènere en els pressupostos suposa avaluar els programes i processos pressupostaris tenint en compte les igualtats entre els sexes i reassignar els recursos d'una manera més equilibrada si fora necessari. El pressupost es converteix així, en un instrument fonamental per a aplicar la transversalitat de gènere al conjunt de polítiques públiques desenvolupades per la Generalitat.