Visualització de contingut web

Funcions

El Reglament d'Organització i Règim Jurídic de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOCV 7620 de 22/09/2015) assenyala que la Subdirecció General de Gabinet Tècnic, assumeix les funcions com a Unitat d'Igualtat de la Conselleria, amb caràcter transversal i en coordinació amb la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

 

Les funcions com a Unitat d'Igualtat són:

• Vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes.

• Dur a terme el seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes.

• Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.

• Supervisar i proposar per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes, subvencions, convenis, acords, gestió de recursos humans i qualsevol altra actuació que es duga a terme en l'àmbit de les seues competències, i també analitzar l'impacte dels resultats que la seua realització ha tingut respecte del gènere.

• Fomentar i assegurar la utilització d'un llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes que s'elaboren.

• Assistir tècnicament en l'elaboració de la publicitat institucional que des del seu departament es promoga, de manera que aquesta transmeta valors positius i igualitaris, evitant en tot cas estereotips de gènere.

• Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.

• Demanar la informació estadística generada per l'activitat del departament i assessorar en relació amb la seua elaboració i també realitzar l'anàlisi , seguiment i  control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.

• Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones, en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i homes.

• Assessorar en l'elaboració de plans d'igualtat, col.laborar en l'avaluació d'aquests i proposar l'adopció de mesures correctores.

• Impulsar la formació i sensibilització del personal del seu departament en relació a l'abast i significat del principi d'igualtat d'oportunitats entres dones i homes, mitjançant la formulació de propostes d'accions formatives a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

• Impulsar i proposar mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que pateixen discriminació múltiple.

• Promoure i impulsar el desenvolupament de mesures de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar que adopte la conselleria amb competències en funció pública.