La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General d'Economia Sostenible, atorga els Premis DIVERSES I RESPONSABLES.

Distingim
les bones
pràctiques en la
gestió de la
diversitat i la
responsabilitat
social en les pimes
de la Comunitat
Valenciana

Envia la teua candidatura fins al dia 23 de febrer de 2023

8 Premis

Categoria
Bona pràctica de comunicació, producte o servei

 • > Modalitat persones LGTBI.
 • > Modalitat persones migrants i refugiades.
 • > Modalitat persones d'ètnia gitana.
 • > Modalitat persones amb discapacitat o diversitat funcional.

Categoria
Bona pràctica de gestió de personal

 • > Modalitat persones LGTBI.
 • > Modalitat persones migrants i refugiades.
 • > Modalitat persones d'ètnia gitana.
 • > Modalitat persones amb discapacitat o diversitat funcional.

El jurat que valora les candidatures està compost per les següents persones:

 • María Pérez, vicepresidenta del Consell Valencià LGTBI i presidenta de l'associació LGTBI Dolores Entiende, per part del Consell Valencià LGTBI.
 • Alexandrina Moura Da Fonseca , vicepresidenta del Consell Valencià del Poble Gitano i presidenta de l'associació de dones gitanes Arakerando, per part del Consell Valencià del Poble Gitano.
 • Rosa Bayarri, vicepresidenta de l’Observatori Valencià d’Igualtat de Tracte, No-Discriminació i Prevenció dels Delictes d’Odi, per part d'aquest mateix Observatori.
 • Boutaina El Hadri, vicepresidenta de la Comissió Mixta de l’Estratègia Valenciana de Migracions i gerent de l'associació Jovesolides, per part de l'esmentada Comissió Mixta.
 • Luis Vañó, president del Comité d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV), per part d'aquest mateix Comité.
 • Irene Bajo, membre del Consell Valencià de Responsabilitat Social, i Cándida Barroso, referent del moviment feminista, per part de les organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana.
 • Amelia Navarro, presidenta de la Comissió de Responsabilitat Social Empresarial de la CEV, i José María Toro, membre del Consell Valencià de Responsabilitat Social i president de la patronal de la dependència de la CV (AERTE), per part de les organitzacions empresarials més representatives en la Comunitat Valenciana.
 • Vicent Sanchís, president de l'Associació per a la Defensa i Integració dels Malalts Mentals (ADIEM) i membre fundador i representant de la Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana, per part de la direcció general de Diversitat Funcional i Salut Mental.
 • Aurora Mora, funcionària adscrita a la direcció general d'Igualtat en la Diversitat, per part d'aquesta mateixa direcció general.
 • Carlos Mateos, funcionari adscrit a la direcció general d'Economia Sostenible, per part d'aquesta mateixa direcció general.

Objecte
dels premis

Implementar les metes establides en les Estratègies impulsades des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives:

 • Estratègia Valenciana per la Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2024.
 • Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026.
 • Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano 2018-2023.
 • Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI 2022-2027.
 • Estratègia de Salut Mental de la Comunitat Valenciana.

Distingir les bones pràctiques realitzades en el territori de la Comunitat Valenciana per les petites i mitjanes empreses, que tinguen relació amb la gestió de la diversitat i la responsabilitat social.

Premiar iniciatives que contribueixen a millorar el model social dins del món corporatiu fomentant el manteniment i el desenvolupament continu de pràctiques ètiques i respectuoses amb els valors socials.

Premis DIVERSES I RESPONSABLES

QUINES BONES PRÀCTIQUES ES PREMIEN?

Qualsevol acció o bona pràctica de comunicació, producte o servei de gestió de personal encaminada a promoure la gestió de la diversitat i la responsabilitat social en les petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana i que puga tindre un impacte positiu en aquests col·lectius:

 • a) Persones LGTBI.
 • b) Persones migrants i refugiades.
 • c) Persones d'ètnia gitana.
 • d) Persones amb discapacitat o diversitat funcional.

Cada pime pot optar com a màxim a dos premis cadascun relatiu a una modalitat concreta dins d'una de les categories d'aquests premis. En el cas que una mateixa pime presente més de dues sol·licituds, únicament es valoraran les dues presentades en últim lloc.

Els criteris de valoració estan detallats en l'article 9 de les bases publicades en l'Ordre 15/2022 de 16 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Tindran consideració especial accions o bones pràctiques destinades a la consecució de la diversitat i la responsabilitat social en àmbits com poden ser, per exemple, i sense ser exclusius, els següents:

 • a) Establiment d'un bon govern corporatiu, funcionament intern d'integritat, competència lleial, respecte, protecció i defensa del medi ambient i dels drets humans.
 • b) Cooperació internacional al desenvolupament.
 • c) Conciliació de la vida personal i la vida laboral a través de la flexibilització horària i considerant la situació sociofamiliar, amb especial atenció a la corresponsabilitat en la criança i educació dels fills i filles.
 • d) Motivació del personal ocupat, reforçant totes les pràctiques que puguen portar a major satisfacció en el lloc de treball. No sols econòmicament, sinó també aquelles que contribuïsquen a l'autorealització i reconeixement de les persones ocupades.
 • e) Foment de l'esperit emprenedor del personal, potenciant la seua creativitat i capacitats.
 • f) Establiment de les bases per a un ambient laboral on prevalga la confiança i la comunicació, en el qual les persones ocupades aporten les seues idees i propostes per al millor desenvolupament de l'activitat.
 • g) Cura de la salut del personal posant èmfasi en l'ergonomia i els hàbits saludables en el treball (descansos, cuidar la salut visual, evitar l'estrés, entre altres).
 • h) Foment de l'equitat, la companyonia i la transparència.
 • i) Formació contínua del personal ocupat facilitant el reciclatge professional.

Premis
Categories y Modalitats


EL PREMI CONSISTIRÀ EN:

 • UNA QUANTIA d'entre 4.375€ i 6.000€.
 • DISTINTIU en format físic i en versió digital.
Premis DIVERSES I RESPONSABLES


Categoria
Bona pràctica de comunicació, producte o servei

 • > Modalitat persones LGTBI.
 • > Modalitat persones migrants i refugiades.
 • > Modalitat persones d'ètnia gitana.
 • > Modalitat persones amb discapacitat o diversitat funcional.

Categoria
Bona pràctica de gestió de personal

 • > Modalitat persones LGTBI.
 • > Modalitat persones migrants i refugiades.
 • > Modalitat persones d'ètnia gitana.
 • > Modalitat persones amb discapacitat o diversitat funcional.

A més les pimes titulars del premi podran fer constar en els seus documents comercials l'esment "Premi DIVERSES I RESPONSABLES - Categoria/Modalitat de Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", i fins i tot amb la reproducció de la figura que ho simbolitza.

Es podran concedir esments espacials, sense dotació econòmica, si la qualitat de les iniciatives presentades i no premiades ho meresqueren, a consideració del jurat.

Si en alguna de les categories o modalitats es declarara desert el premi, a proposta del jurat el crèdit no adjudicat podrà incrementar proporcionalment la quantia dels premis corresponents a la resta de modalitats i categories, amb el límit màxim, per a cada premi, de 6.000 euros.

REQUISITS
DE LES PIMES
PER A PARTICIPAR

Petites i mitjanes empreses (pimes) amb domicili social i àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana.

Haver realitzat durant els anys 2021 i 2022 bones pràctiques susceptibles de ser premiades.

No podran participar:

 • Les pimes participades o pertanyents al sector públic.
 • Les pimes en les quals concórrega alguna de les prohibicions establides en l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Les pimes que en els dos anys immediatament anteriors a la data de publicació de la convocatòria hagen sigut sancionades a conseqüència d'infraccions tipificades en l'RD legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Infraccions i sancions de l'ordre social, la infracció haja sigut qualificada com a greu o molt greu i la Resolució administrativa sancionadora haja adquirit fermesa; a aquest efecte, les pimes hauran de presentar la corresponent declaració responsable.

LLOC I TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 24 de desembre 2022 fins al dia 23 de febrer de 2023, tots dos inclosos.

Presentació obligatòria i exclusivament de manera TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a la participació en aquests premis a través del tràmit telemàtic.

Cada pime pot presentar com a màxim DUES SOL·LICITUDS, cadascuna relativa a una modalitat concreta dins d'una de les categories d'aquests premis.

En el cas que una mateixa pime presente més de dues sol·licituds, únicament es valoraran les dues presentades en últim lloc.

 1. SOL·LICITUD de participació, segons model normalitzat de sol·licitud general de subvenció en FORMULARI WEB disponible en el tràmit TELEMÀTIC.
 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud (és a dir, que ha d'annexar-se en el pas "Documentar" del tràmit telemàtic):
  • a) ANNEX a la sol·licitud general de subvenció (segons model normalitzat ANPREBON, disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit), degudament emplenat i signat electrònicament.

   Entre altres qüestions aquest annex inclou:

   • La categoria i modalitat de premi a les quals s'opta.
   • Les autoritzacions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 19 de l'Ordre de bases reguladores.
   • L'autorització indicada en la lletra a) de l'article 12.3 de l'Ordre de bases reguladores.
   • Les declaracions responsables indicades en les lletres g), h), i), j), k), n) i o) de l'article 12.3 de l'Ordre de bases reguladores.
  • b) FITXA DE CANDIDATURA (segons model normalitzat FIPREBON, disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit), degudament emplenada i signada electrònicament, que, entre altres qüestions, inclou la declaració responsable indicada en l'article 12.3.p) i informació relativa als criteris de valoració previstos en la lletra e) de l'article 9.2, tots dos de l'Ordre de bases reguladores.

  • c) DECLARACIÓ responsable sobre el compliment dels requisits relatius a la condició de pime (segons model normalitzat DECPYME, disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit).

  • d) MEMÒRIA explicativa de la bona pràctica per la qual s'opta al premi, en la qual s'acredite la seua coherència amb l'activitat de la pime. Per a això en la memòria ha d'explicitar-se, a més d'aqueixa bona pràctica i el col·lectiu de la diversitat sobre el qual aquesta impacte, la política de la pime en la resta de categories i modalitats.

   Aquesta memòria ha de signar-se electrònicament abans d'annexar-la en el pas "Documentar" del tràmit telemàtic i ha de confeccionar-se amb les següents característiques i estructura, de conformitat amb el que es preveu en la condició huitena de la convocatòria d'aquests premis:

   CARACTERÍSTIQUES:

   • Extensió màxima: 15 pàgines.
   • Format: lletra arial grandària 11 punts; interlineat entre 1,15 i 1,5.
   • Tipus d'arxiu: format pdf.
   • Pes màxim de l'arxiu: 2 gb.

   ESTRUCTURA

   • Pàgina 1: portada (que inclourà un títol descriptiu de la bona pràctica).
   • Pàgina 2: índex.
   • Pàgina 3:
    • Identificació de la pime: raó social, NIF, CNAE, domicili social i nombre de persones treballadores.
    • Breu descripció de l'activitat principal de la pime.
    • Categoria i modalitat de premi al qual opta.
    • Any d'implementació de la bona pràctica.
   • Pàgina 4: descripció de la qualitat de les accions que conformen la bona pràctica.
   • Pàgina 5: descripció de l'originalitat de les accions que conformen la bona pràctica.
   • Pàgina 6: descripció de l'impacte de les accions que conformen la bona pràctica.
   • Pàgina 7: descripció de la coherència de les accions que conformen la bona pràctica amb l'activitat de la pime.
   • Pàgina 8: Informació complementària que la pime estime convenient aportar sobre la bona pràctica presentada.
   • Pàgina 9: política de la pime en la resta de categories i modalitats de premis als quals no s'opta.
   • Pàgina 10: descripció detallada de les mesures concretes de corresponsabilitat i conciliació que s'estableixen en la lletra e.1) de la condició desena de la convocatòria.
   • Pàgina 11: relació de les persones treballadores en plantilla que complisquen els requisits indicats en la lletra e.2) de la condició desena de la convocatòria, detallant:
    • Data d'inici de la relació laboral.
    • Col·lectiu de procedència (d'entre els indicats en la lletra e.2) de l'apartat 2 de l'article 9 de l'Ordre de bases reguladores).
    • Breu descripció del seu procés d'integració en la pime.
   • Pàgines 12 a 15: justificació de l'execució de les accions que conformen la bona pràctica mitjançant fotografies, documents, testimoniatges, enllaços externs, o altres que la pime estime oportuns.
  • e) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria d'economia sostenible perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a aqueixa obtenció respecte al compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, han de presentar-se llavors les següents certificacions:

   • De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la pime sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
   • De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu que la pime sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
   • De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu que la pime sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

   Els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

  • f) Si en l'Annex a la sol·licitud ANPREBON NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria d'economia sostenible perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de les dades d'identificació fiscal (NIF) i de les dades del DOMICILI FISCAL de la pime sol·licitant, han de presentar-se llavors els documents acreditatius d'aquestes dades expedides per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

 3. Si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades, l'òrgan instructor del procediment estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

Passos

1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a la participació en aquests premis OBLIGATÒRIA I EXCLUSIVAMENT de MANERA TELEMÀTICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a fer-ho (accessible des d'aquest tràmit de la Guia Prop), i en el termini establit en la corresponent convocatòria.

* IMPORTANT:

- La presentació de la sol·licitud de participació en els premis suposa l'acceptació expressa i la subjecció per part de les empreses sol·licitants a les condicions que conté l'ordre de bases reguladores i la convocatòria corresponent, així com a la decisió del jurat i la intervenció en l'acte públic d'atorgament dels premis, en cas que siga una de les candidatures seleccionades.

- Cal recordar que cada empresa pot presentar com a màxim DUES SOL·LICITUDS, cada una relativa a una modalitat concreta dins d'una de les categories d'aquests premis. En el cas que una mateixa empresa presente més de dues sol·licituds, només es valoraran les dues presentades en últim lloc.

- L'incompliment del termini de presentació de sol·licituds establit en la corresponent convocatòria donarà lloc a la inadmissió de la sol·licitud.2. EL PROCEDIMENT per a la concessió d'aquests premis:

- Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.

- S'iniciarà d'ofici mitjançant una convocatòria pública aprovada per resolució* dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia sostenible i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant, DOGV).
* Nota: excepcionalment, la primera convocatòria, edició 2022, d'aquests premis s'ha convocat mitjançant l'Ordre 15/2022, de 16 de desembre, per la qual s'aproven les seues bases reguladores (vegeu l'annex d'aquesta Ordre).

- L'ordenació i instrucció del procediment corresponen a la direcció general competent en matèria d'economia sostenible, que, en qualsevol moment del procediment, acordarà d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució de concessió dels premis.3. ESMENA

- Si les sol·licituds de participació no s'ajusten als requisits exigits en les bases reguladores i en la convocatòria, es requerirà l'empresa interessada, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que s'haurà de dictar en els termes que preveu l'article 21 de l'esmentada Llei 39/2015.

- L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços").4. JURAT

- L'òrgan encarregat de valorar les candidatures presentades als premis serà un jurat, compost d'acord amb els articles 7.3 i 14 de l'Ordre de bases reguladores, i la condició setena de la convocatòria, que es constituirà en el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

- Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i, si és el cas, realitzades les esmenes oportunes, el jurat les examinarà tenint en consideració la documentació presentada i els seus coneixements per a avaluar-les, i les valorarà d'acord amb els criteris que estableix l'article 9 de l'Ordre de bases reguladores i les condiciones desena i onzena de la convocatòria.

- Realitzat aquest examen i la valoració, el jurat elevarà a l'òrgan instructor del procediment un INFORME D'AVALUACIÓ de les sol·licituds I una PROPOSTA MOTIVADA DE CONCESSIÓ dels premis en cada una de les categories i modalitats establides, que serà vinculant per a aquest òrgan.

La proposta de concessió haurà de contindre la llista de les empreses sol·licitants que compleixen els requisits exigits, amb la indicació de l'ordre de prelació que els haja correspost en aplicació dels criteris fixats en els esmentats article 9 i condicions desena i onzena, i farà constar la quantia del premi o els premis proposada per a cada una d'aquestes.

- El jurat també podrà proposar deixar deserta alguna de les categories i modalitats quan es consideren insuficients els mèrits de les empreses sol·licitants, així com, si és el cas, els esments especials sense dotació econòmica que estime convenient.

- Per al millor compliment de la seua missió i prèviament a la seua proposta de concessió dels premis, el jurat:

. Podrà sol·licitar i obtindre l'assessorament d'especialistes o persones expertes en les matèries en què ho estime necessari o convenient, els quals es limitaran a prestar la seua col·laboració en l'àmbit de les seues respectives especialitats.

. I tindrà potestat per a sol·licitar a les empreses candidates, a través de l'òrgan instructor, totes les dades, documentació o comprovacions que estime convenients per a considerar provades les accions implementades. Les empreses col·laboraran en aquest procediment de justificació i control i, en cas que no ho facen, el jurat podrà rebutjar la seua candidatura.5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

- L'òrgan instructor formularà la PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA de concessió, que elevarà a la persona competent per a resoldre el procediment, segons el que disposa l'article 15 de l'Ordre de bases reguladores i la condició dotzena de la convocatòria.

- Amb caràcter previ a la resolució del procediment de concessió, l'òrgan instructor emetrà un informe en el qual conste que, de la informació que té en el seu poder, es desprén que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a accedir als premis.6. RESOLUCIÓ

- S'ha delegat en la persona titular de la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible la competència per a resoldre les sol·licituds presentades a aquests premis, que, en conseqüència, serà qui dicte la resolució sobre l'adjudicació dels premis convocats.

- La resolució per la qual es concedisquen o deneguen els premis:

a) Es dictarà en el termini MÀXIM de SIS MESOS, comptats des de la data de publicació de la convocatòria dels premis en el DOGV.

Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja produït la resolució expressa, s'entendrà que les sol·licituds han sigut desestimades, als efectes que preveu l'article 25 de la Llei 39/2015, sense perjudici que el venciment del termini màxim establit sense que s'haja dictat resolució expressa no eximirà l'Administració del compliment de l'obligació legal de resoldre.

b) Serà objecte de publicació en el DOGV (de conformitat amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015) i de difusió en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'economia sostenible, sense perjudici de l'ús d'altres mitjans que puga establir l'òrgan competent per a resoldre.

La publicació d'aquesta resolució en el DOGV servirà de notificació a les empreses sol·licitants, tant premiades com no premiades.

- Supòsits de modificació de la resolució (minoració, revocació o reintegrament): la modificació o alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió dels premis podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial d'aquests, en els termes que preveuen els articles 15.4 i 21 de l'Ordre de bases reguladores i la condició quinzena de la convocatòria.7. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DELS PREMIS CONCEDITS

- El pagament de la totalitat de l'import del premi en cada categoria i modalitat es farà una vegada dictada i publicada en el DOGV la resolució de concessió dels premis convocats.

- En compliment del que estableix l'article 165.2.i de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la resolució de concessió del premi implicarà la justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir i serà prèvia al seu atorgament.8. ACTE PÚBLIC D'ATORGAMENT DELS PREMIS

L'entrega dels premis concedits podrà efectuar-se en un acte públic convocat a aquest efecte, al qual es dotarà de la difusió i publicitat adequada en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'economia sostenible, sense perjudici de l'ús d'altres mitjans per a la seua difusió i coneixement que puga establir l'òrgan competent per a resoldre.

Recursos que procedixen contra la resolució

La resolució posarà fi a la via administrativa i podrà ser recorreguda potestativament en reposició davant del mateix òrgan que l'haja dictada, o bé ser impugnada directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, segons el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Com es tramita telemàticament?

A través de l'enllaç corresponent:

Tramitar amb certificat electrònic

Tramitació

1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació annexa requerida per a optar a aquests premis NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT i per l'ACCV, el sistema Clave-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la plataforma @firma
Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat
3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar el formulari web de sol·licitud general de subvenció, annexar la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu l'apartat "Enllaços".
Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'apartat "Enllaços".
5. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR:
- És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador o dispositiu, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
- IMPORTANT: tots els documents han d'incorporar les signatures digitals de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen.
- En aquest tràmit de la Guia Prop:
* En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
* I en l'apartat "Impresos associats" (a més del mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir d'alguns d'aquests documents. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
- En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents
Si continueu necessitant ajuda, notifique-ho a:
- Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgeconomia@gva.es
- Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es


Informació complementària

1) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'aquest tràmit s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: dgeconomia@gva.es


2) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic)

- Disposeu d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents

- Si malgrat això continueu necessitant ajuda informàtica, podeu enviar el vostre dubte, problema o consulta:

. Bé omplint el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu l'enllaç directe disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

. O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es

* IMPORTANT: es tracta d'un formulari i un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a una altra mena de qüestions o problemes.

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a l'adreça esmentada s'han d'indicar, entre altres dades: raó social, NIF, usuari/ària (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb què es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com una descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Criteris de valoració

Vegeu el que disposa l'article 9 de l'Ordre de bases reguladores i les condiciones desena i onzena de la convocatòria.

Obligacions

Les empreses participants han de complir amb les diferents obligacions estipulades en l'Ordre de bases reguladores per a l'atorgament d'aquests premis i la corresponent convocatòria, en què destaquen especialment:

- Les que preveu l'article 12 de l'Ordre de bases reguladores i la condició novena de la convocatòria.

- Les que estableix en matèria de propietat de la documentació presentada i publicitat en l'article 19 de l'Ordre de bases reguladores i la condició dihuitena de la convocatòria.

- Les de transparència de l'article 23 de l'Ordre de bases reguladores i la condició vintena de la convocatòria.

- I les assenyalades en matèria de protecció de dades de caràcter personal i verificació de dades en els articles 17 i 18 de l'Ordre de bases reguladores i les condicions vint-i-unena i vint-i-dosena de la convocatòria.

Sancions

Les beneficiàries d'aquests premis (com a beneficiàries de subvencions) estaran sotmeses a les responsabilitats i règim sancionador que en aquesta matèria estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Enllaços

Instruccions de tramitació telemàtica d'ajudes de la Conselleria competent en matèria d'economia sostenible

Preguntes freqüents en matèria de tramitació telemàtica - Seu electrònica de la Generalitat Valenciana

Ajuda_Suport_FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS durant la tramitació telemàtica

Registre de representants de l'ACCV

Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

Carpeta ciutadana

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

Àrea d'Economia Sostenible de la pàgina web de la Conselleria

PROPER: procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (domiciliació bancària). Tràmit automatitzat.